Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Wzór zlecenia

Wzór zlecenia

Osoby zawierające umowy zlecenie często stosują w niej wyłącznie podstawowe zapisy, ograniczając jednocześnie możliwości umownych zmian regulacji. Innymi słowy krótka umowa, zawierająca tylko podstawowe warunki może okazać się niekorzystna dla zawierających umowę stron.

Co można modyfikować we wzorze umowy zlecenie?

Strony umowy o dzieło mają możliwość modyfikowania zapisów prawnych dotyczących zlecenia, uregulowaniami zawartymi w podpisanej umowie. W razie braku w niej konkretnych regulacji, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, regulujące daną kwestię. Jeżeli zatem wzór umowy regulować będzie w sposób szczególny, odmienny od ustawowych, określone zasady postępowania, zastosowanie znajdują przepisy umowy.

Co to jest wzór umowy zlecenie?

Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Treść umowy zlecenia powinna zawierać te wszystkie regulacje, które nie są zawarte w przepisach kodeksu cywilnego. Oczywiście możliwe jest formułowanie umowy powielającej te warunki, niemniej jednak jest to zabieg zbędny.

Wielokrotnie zdarza się, że umowa reguluje kwestie szczególne i nie stanowi typowej umowy zlecenia. Przypomina ona natomiast formą umowę zlecenie a w swoich przepisach odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących zleceń. Zdarza się również, że do tzw. umów nienazwanych w procesie wykładni przepisów stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie mimo że umowa nie posiada w tym zakresie regulacji odsyłających.

Przy braku szczególnych regulacji w zawieranej umowie regułą jest stosowanie zwrotu, w którym strony wskazują, że w sprawach spornych dotyczących podpisywanej umowy należy odwoływać się do odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

Co powinien zawierać wzór umowy zlecenie

Elementy wskazywane na umowie zlecenie zależne są oczywiście od specyfiki danej umowy oraz tego, jakie kwestie ma regulować. Niemniej strony powinny zadbać o to, by wskazywała ona:

 • datę zawarcia umowy,
 • datę rozpoczęcia zlecenia,
 • datę zakończenia zlecenia, jeżeli nie wskazano, że zlecenie zawarte zostało na czas nieokreślony,
 • przedmiot umowy, w tym zasady wykonania zlecenia i miejsce jego wykonania, jeżeli może być ono wykonywane tylko w określonym miejscu,
 • zasady odbierania wykonanego zlecenia, w tym zasady oceny poprawności jego wykonania,
 • okres wypowiedzenia – jeżeli brak jest zastrzeżeń o tym okresie strony mogą umowę wypowiedzieć w każdej chwili z obowiązkiem zwrotu wydatków poczynionych w związku ze zleceniem przez drugą stronę umowy,
 • zasady ustalania wynagrodzenia, w tym dostarczenia towarów koniecznych do realizacji zlecenia,
 • terminy wypłaty wynagrodzenia, terminy postawienia do dyspozycji zleceniobiorcy mienia niezbędnego do wykonania zlecenia (zarówno towarów i materiałów, jak i przedmiotu na którym będą wykonywane prace),
 • ustalenie czy zlecenie odbywa się w ramach działalności wykonywanej osobiście czy też jest prowadzone w ramach działalności gospodarczej przez zleceniobiorcę lub ustalenie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po stronie zlecającego i wskazanie zleceniodawcy jako płatnika składek ZUS oraz zaliczek na podatek,
 • ustalenie zasad odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia,
 • ustalenie odpowiedzialności z tytułu opóźnień przy wykonaniu zlecenia,
 • określenie kar umownych, jeżeli strony je wprowadzają,
 • wprowadzenie warunków dotyczących zadatku lub zaliczki na rzecz świadczeń,
 • kwestie odpowiedzialności za mienie powierzone zleceniobiorcy oraz możliwość korzystania we własnym zakresie z mienia powierzonego mu celem wykonania zlecenia,
 • metody informowania zleceniodawcy o przebiegu prac, przy czym nie mogą one być równoznaczne ze stałą kontrolą i nadzorem nad ich wykonywaniem,
 • kwestie powierzenia wykonania dzieła osobie trzeciej i korzystania z usług podwykonawców, w tym możliwości weryfikacji podwykonawcy przez zlecającego,
 • ustalenie właściwości sądu w przypadku sporów między stronami,
 • wskazanie metod polubownego rozstrzygania sporu,
 • podpisy stron (dokonane pod umową oraz pod załącznikami do umowy, a także sygnowanie poszczególnych stron umowy).

Jak sporządzić umowę zlecenie w umownie.pl

Generator umów dostępny na stronie umownie.pl automatycznie wprowadza znaczną część warunków tej umowy za użytkownika, przyspieszając i upraszczając wystawianie umów.

Dodawanie umowy zlecenieDodawanie umowy zlecenie umownie.pl

Aby sporządzić umowę zlecenie wystarczy wybrać polecenie, znajdujące się po prawej stronie panelu - „nowa umowa zlecenie” W aktywnym formularzu umowy zlecenie wpisać należy kolejno daty zawarcia umowy oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zlecenia. Następnie wprowadzamy dane pracownika lub wybieramy odpowiednią osobę z listy. Jeśli bowiem pracownik był wcześniej wprowadzony do systemu, teraz przy wystawianiu umowy wystarczy jedynie wybrać jego nazwisko z listy aby wszystkie jego dane zostały uzupełnione zarówno w umowie jak i w rachunku. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie przedmiotu umowy oraz kwoty, jaka zostanie wypłacona zleceniobiorcy. Program uwzględnia wybór jednej z opcji w zakresie opłacanych składek ZUS po czym sam wylicza jaka kwota podlega wypłacie, ułatwiając tym samym wystawienie rachunku.

Umowa zlecenie zapisanaZapisana umowa zlecenie umownie.pl

Program zapewnia określony, standardowy zakres uregulowań wprowadzanych do umowy zlecenie. Wśród nich automatycznie przewiduje klauzule dotyczące:

• wynagrodzenia

 • terminu wypłaty wynagrodzenia
 • niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zlecenia,
 • formy zmian umowy oraz zakazu powoływania się na postanowienia pozaumowne,
 • odesłania do kodeksu cywilnego w sprawach nieregulowanych umową,
 • ilości egzemplarzy umowy

Wprowadzenie danego sformułowania do umowy wymaga zaakceptowania go w polu znajdującym się bezpośrednio po lewej stronie interesującej użytkownika klauzuli. Jeżeli zwrot nie zostanie zaakceptowany, nie znajdzie się na generowanej umowie.

Każdy zwrot może być przez stronę modyfikowany. Służy do tego opcja edytowania klauzuli, dostępna po jej prawej stronie. Możliwe jest również dodawania własnych, dodatkowych elementów umowy. Pod warunkami standardowymi znajduje się opcja „dodaj kolejny punkt”, po wybraniu której użytkownik może samodzielnie dodawać interesujące go elementy umowy.

Umowa zlecenie w PDFUmowa zlecenie w PDF w umownie.pl

Sporządzanie większej ilości umów zlecenie ułatwiają opcje dodawania zleceniobiorcy spośród listy dostępnych podmiotów, z którymi już wcześniej zawierano umowę oraz poprzez definiowanie przedmiotów umów, pracowników oraz samych umów. Opcje te, dostępne w głównym menu programu pozwalają na wielokrotne wykorzystywanie tych samych danych, bez konieczności powtórnego ich wpisywania w umowę. Przykładowo, po wyborze opcji definiowania przedmiotu umowy i zapisania go w programie, w czasie wprowadzania przedmiotu do wzoru zlecenia, przedmiot ten pojawia się we wzorze automatycznie.

Użytkownik może dowolną ilość razy wybrać zapisaną umowę, modyfikować ją i wykorzystywać przy prowadzeniu przedsiębiorstwa..

Zarejestruj się i wypróbuj za darmo!

Umowa zlecenie z reżyserem

Umowa zlecenie z reżyserem

Organizujesz przedstawienia teatralne? Posiadasz agencję tworzącą filmy reklamowe? Z pewnością potrzebujesz zatrudnić reżysera. Możesz zaproponować mu...

Umowa zlecenie z brukarzem

Umowa zlecenie z brukarzem

Prowadzisz firmę brukarską i realizujesz zlecenia w sposób nieregularny lub po prostu Twój zespół potrzebuje dodatkowego wsparcia przy konkretnym zleceniu?

Umowa zlecenie z aktorem

Umowa zlecenie z aktorem

Niektórzy aktorzy grywają sporadycznie, od czasu do czasu przyjmując role w filmach, serialach, spektaklach czy filmach reklamowych.

Umowa zlecenie z ratownikiem wodnym

Umowa zlecenie z ratownikiem wodnym

Cóż może być przyjemniejszego w upalny dzień, niż wypoczynek nad wodą? Aby chwile relaksu nie zostały zmącone przez niefortunne lub wręcz tragiczne...

Pokaż więcej
Umowa zlecenie z muzykiem

Umowa zlecenie z muzykiem

Na wielu przyjęciach, spotkaniach towarzyskich czy imprezach firmowych gościom i uczestnikom umilają czas zespoły muzyczne bądź soliści.

Umowa zlecenie z lekarzem

Umowa zlecenie z lekarzem

Nierzadkie są sytuacje, w których najbardziej optymalną formą zatrudnienia lekarza jest umowa zlecenie.

Umowa zlecenie z kadrową

Umowa zlecenie z kadrową

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kadr w firmie bardzo ułatwia życie pracodawcy. Jednak w małych przedsiębiorstwach zatrudnianie takiej osoby na umowę...

Umowa zlecenie z animatorem

Umowa zlecenie z animatorem

Jeśli jesteś organizatorem wycieczek bądź planujesz zorganizowanie imprezy integracyjnej dla swoich pracowników, powinieneś wiedzieć, na jakich...

Umowa zlecenie z serwisantem

Umowa zlecenie z serwisantem

W trosce o zadowolenie i dobro klienta wielu przedsiębiorców zajmujących się produkcją lub dystrybucją różnego rodzaju sprzętu do użytku codziennego...

Umowa o dzieło z aktorem

Umowa o dzieło z aktorem

Aktorstwo w wielu przypadkach jest zawodem wykonywanym sporadycznie, gdyż zapotrzebowanie na aktora zależy od czasu trwania danego przedsięwzięcia –...

Umowa o dzieło z instruktorem jazdy

Umowa o dzieło z instruktorem jazdy

Prowadzisz lub zakładasz szkołę nauki jazdy? Z pewnością potrzebujesz doskonałych instruktorów jazdy, którzy przyciągną do Twojej szkoły nowych kursantów.

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy

Jednym z terminów, który pojawia się w różnych kontekstach na szeroko pojętym rynku pracy jest ‘świadectwo pracy’. Zgodnie z obowiązującymi przepisami...

Umowa o pracę z muzykiem

Umowa o pracę z muzykiem

Choć profesję muzyka można zaliczyć do tzw. wolnych zawodów, to istnieją instytucje kultury chętne do zatrudniania ich na stałe, na podstawie umowy o...

Worksharing

Worksharing

Gospodarka jest powiązana silnie z rynkiem pracy, zmiany na jednym polu wpływają pośrednio i bezpośrednio na zmiany w innym. Stąd też wprowadzenie...

Umowa o pracę z kierownikiem budowy

Umowa o pracę z kierownikiem budowy

Przedsiębiorstwo świadczące szeroko rozumiane usługi budowlane, powinno zatrudniać kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami. Do zatrudnienia...

Umowa o pracę ze sprzątaczką

Umowa o pracę ze sprzątaczką

Zachowanie czystości w miejscu pracy, w instytucji, w mieszkaniu wymaga zatrudnienia sprzątaczki. Aby zapewnić stałą obecność takiej pracowniczki w...

Umowa o dzieło z piekarzem

Umowa o dzieło z piekarzem

W okres wzmożonego zapotrzebowania na wyroby piekarskie, czy przy organizowaniu imprez okolicznościowych wzrasta również popyt na pracę piekarza. W...

Umowa o dzieło z kosmetyczką

Umowa o dzieło z kosmetyczką

Istnieją okresy w ciągu roku, kiedy salony kosmetyczne przeżywają prawdziwe oblężenie, a popyt na usługi związane ze zdrowiem i urodą wzrasta....

Rachunek do umowy zlecenie doc

swojego życia. Obciążenia publiczne wynagrodzeń, finansowane są w części przez zatrudniającego, a w części przez zatrudnionego. Dla obu stron ważne...

Przykład umowy zlecenie

W dzisiejszych czasach powszechna jest tendencja z rezygnacji z dotychczasowych regulacji opartych na stabilności zatrudnienia, a więc tradycyjnego...

Program do umów zlecenie

Program do umów zlecenie

Umowa zlecenia należy do grupy umów nazwanych, tj. takich, które w związku z częstym występowaniem w obrocie prawnym, zostały opisane w przepisach...

Rachunek do umowy zlecenie 2012

Obecnie możemy zaobserwować powszechną tendencję do rezygnacji z dotychczasowych regulacji opartych na stabilności zatrudnienia, na rzecz elastycznych,...

Rachunek do umowy zlecenie druk

Określające zasady rozliczania umów zlecenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń nie należą do najprostszych. Wysokość...

Umowa o dzieło wzór rachunek

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, uregulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy o dzieło nie zawsze jest możliwe. Możemy ją zawrzeć...