Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Wzór zlecenia

Wzór zlecenia

Osoby zawierające umowy zlecenie często stosują w niej wyłącznie podstawowe zapisy, ograniczając jednocześnie możliwości umownych zmian regulacji. Innymi słowy krótka umowa, zawierająca tylko podstawowe warunki może okazać się niekorzystna dla zawierających umowę stron.

Co można modyfikować we wzorze umowy zlecenie?

Strony umowy o dzieło mają możliwość modyfikowania zapisów prawnych dotyczących zlecenia, uregulowaniami zawartymi w podpisanej umowie. W razie braku w niej konkretnych regulacji, zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, regulujące daną kwestię. Jeżeli zatem wzór umowy regulować będzie w sposób szczególny, odmienny od ustawowych, określone zasady postępowania, zastosowanie znajdują przepisy umowy.

Co to jest wzór umowy zlecenie?

Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Treść umowy zlecenia powinna zawierać te wszystkie regulacje, które nie są zawarte w przepisach kodeksu cywilnego. Oczywiście możliwe jest formułowanie umowy powielającej te warunki, niemniej jednak jest to zabieg zbędny.

Wielokrotnie zdarza się, że umowa reguluje kwestie szczególne i nie stanowi typowej umowy zlecenia. Przypomina ona natomiast formą umowę zlecenie a w swoich przepisach odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów dotyczących zleceń. Zdarza się również, że do tzw. umów nienazwanych w procesie wykładni przepisów stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenie mimo że umowa nie posiada w tym zakresie regulacji odsyłających.

Przy braku szczególnych regulacji w zawieranej umowie regułą jest stosowanie zwrotu, w którym strony wskazują, że w sprawach spornych dotyczących podpisywanej umowy należy odwoływać się do odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego.

Co powinien zawierać wzór umowy zlecenie

Elementy wskazywane na umowie zlecenie zależne są oczywiście od specyfiki danej umowy oraz tego, jakie kwestie ma regulować. Niemniej strony powinny zadbać o to, by wskazywała ona:

 • datę zawarcia umowy,
 • datę rozpoczęcia zlecenia,
 • datę zakończenia zlecenia, jeżeli nie wskazano, że zlecenie zawarte zostało na czas nieokreślony,
 • przedmiot umowy, w tym zasady wykonania zlecenia i miejsce jego wykonania, jeżeli może być ono wykonywane tylko w określonym miejscu,
 • zasady odbierania wykonanego zlecenia, w tym zasady oceny poprawności jego wykonania,
 • okres wypowiedzenia – jeżeli brak jest zastrzeżeń o tym okresie strony mogą umowę wypowiedzieć w każdej chwili z obowiązkiem zwrotu wydatków poczynionych w związku ze zleceniem przez drugą stronę umowy,
 • zasady ustalania wynagrodzenia, w tym dostarczenia towarów koniecznych do realizacji zlecenia,
 • terminy wypłaty wynagrodzenia, terminy postawienia do dyspozycji zleceniobiorcy mienia niezbędnego do wykonania zlecenia (zarówno towarów i materiałów, jak i przedmiotu na którym będą wykonywane prace),
 • ustalenie czy zlecenie odbywa się w ramach działalności wykonywanej osobiście czy też jest prowadzone w ramach działalności gospodarczej przez zleceniobiorcę lub ustalenie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po stronie zlecającego i wskazanie zleceniodawcy jako płatnika składek ZUS oraz zaliczek na podatek,
 • ustalenie zasad odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zlecenia,
 • ustalenie odpowiedzialności z tytułu opóźnień przy wykonaniu zlecenia,
 • określenie kar umownych, jeżeli strony je wprowadzają,
 • wprowadzenie warunków dotyczących zadatku lub zaliczki na rzecz świadczeń,
 • kwestie odpowiedzialności za mienie powierzone zleceniobiorcy oraz możliwość korzystania we własnym zakresie z mienia powierzonego mu celem wykonania zlecenia,
 • metody informowania zleceniodawcy o przebiegu prac, przy czym nie mogą one być równoznaczne ze stałą kontrolą i nadzorem nad ich wykonywaniem,
 • kwestie powierzenia wykonania dzieła osobie trzeciej i korzystania z usług podwykonawców, w tym możliwości weryfikacji podwykonawcy przez zlecającego,
 • ustalenie właściwości sądu w przypadku sporów między stronami,
 • wskazanie metod polubownego rozstrzygania sporu,
 • podpisy stron (dokonane pod umową oraz pod załącznikami do umowy, a także sygnowanie poszczególnych stron umowy).

Jak sporządzić umowę zlecenie w umownie.pl

Generator umów dostępny na stronie umownie.pl automatycznie wprowadza znaczną część warunków tej umowy za użytkownika, przyspieszając i upraszczając wystawianie umów.

Dodawanie umowy zlecenieDodawanie umowy zlecenie umownie.pl

Aby sporządzić umowę zlecenie wystarczy wybrać polecenie, znajdujące się po prawej stronie panelu - „nowa umowa zlecenie” W aktywnym formularzu umowy zlecenie wpisać należy kolejno daty zawarcia umowy oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zlecenia. Następnie wprowadzamy dane pracownika lub wybieramy odpowiednią osobę z listy. Jeśli bowiem pracownik był wcześniej wprowadzony do systemu, teraz przy wystawianiu umowy wystarczy jedynie wybrać jego nazwisko z listy aby wszystkie jego dane zostały uzupełnione zarówno w umowie jak i w rachunku. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie przedmiotu umowy oraz kwoty, jaka zostanie wypłacona zleceniobiorcy. Program uwzględnia wybór jednej z opcji w zakresie opłacanych składek ZUS po czym sam wylicza jaka kwota podlega wypłacie, ułatwiając tym samym wystawienie rachunku.

Umowa zlecenie zapisanaZapisana umowa zlecenie umownie.pl

Program zapewnia określony, standardowy zakres uregulowań wprowadzanych do umowy zlecenie. Wśród nich automatycznie przewiduje klauzule dotyczące:

• wynagrodzenia

 • terminu wypłaty wynagrodzenia
 • niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zlecenia,
 • formy zmian umowy oraz zakazu powoływania się na postanowienia pozaumowne,
 • odesłania do kodeksu cywilnego w sprawach nieregulowanych umową,
 • ilości egzemplarzy umowy

Wprowadzenie danego sformułowania do umowy wymaga zaakceptowania go w polu znajdującym się bezpośrednio po lewej stronie interesującej użytkownika klauzuli. Jeżeli zwrot nie zostanie zaakceptowany, nie znajdzie się na generowanej umowie.

Każdy zwrot może być przez stronę modyfikowany. Służy do tego opcja edytowania klauzuli, dostępna po jej prawej stronie. Możliwe jest również dodawania własnych, dodatkowych elementów umowy. Pod warunkami standardowymi znajduje się opcja „dodaj kolejny punkt”, po wybraniu której użytkownik może samodzielnie dodawać interesujące go elementy umowy.

Umowa zlecenie w PDFUmowa zlecenie w PDF w umownie.pl

Sporządzanie większej ilości umów zlecenie ułatwiają opcje dodawania zleceniobiorcy spośród listy dostępnych podmiotów, z którymi już wcześniej zawierano umowę oraz poprzez definiowanie przedmiotów umów, pracowników oraz samych umów. Opcje te, dostępne w głównym menu programu pozwalają na wielokrotne wykorzystywanie tych samych danych, bez konieczności powtórnego ich wpisywania w umowę. Przykładowo, po wyborze opcji definiowania przedmiotu umowy i zapisania go w programie, w czasie wprowadzania przedmiotu do wzoru zlecenia, przedmiot ten pojawia się we wzorze automatycznie.

Użytkownik może dowolną ilość razy wybrać zapisaną umowę, modyfikować ją i wykorzystywać przy prowadzeniu przedsiębiorstwa..

Zarejestruj się i wypróbuj za darmo!

Umowa zlecenie z reżyserem

Umowa zlecenie z reżyserem

Organizujesz przedstawienia teatralne? Posiadasz agencję tworzącą filmy reklamowe? Z pewnością potrzebujesz zatrudnić reżysera. Możesz zaproponować mu...

Umowa zlecenie z brukarzem

Umowa zlecenie z brukarzem

Prowadzisz firmę brukarską i realizujesz zlecenia w sposób nieregularny lub po prostu Twój zespół potrzebuje dodatkowego wsparcia przy konkretnym zleceniu?

Umowa zlecenie z aktorem

Umowa zlecenie z aktorem

Niektórzy aktorzy grywają sporadycznie, od czasu do czasu przyjmując role w filmach, serialach, spektaklach czy filmach reklamowych.

Umowa zlecenie z ratownikiem wodnym

Umowa zlecenie z ratownikiem wodnym

Cóż może być przyjemniejszego w upalny dzień, niż wypoczynek nad wodą? Aby chwile relaksu nie zostały zmącone przez niefortunne lub wręcz tragiczne...

Pokaż więcej
Umowa zlecenie z muzykiem

Umowa zlecenie z muzykiem

Na wielu przyjęciach, spotkaniach towarzyskich czy imprezach firmowych gościom i uczestnikom umilają czas zespoły muzyczne bądź soliści.

Umowa zlecenie z lekarzem

Umowa zlecenie z lekarzem

Nierzadkie są sytuacje, w których najbardziej optymalną formą zatrudnienia lekarza jest umowa zlecenie.

Umowa zlecenie z kadrową

Umowa zlecenie z kadrową

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie kadr w firmie bardzo ułatwia życie pracodawcy. Jednak w małych przedsiębiorstwach zatrudnianie takiej osoby na umowę...

Umowa zlecenie z animatorem

Umowa zlecenie z animatorem

Jeśli jesteś organizatorem wycieczek bądź planujesz zorganizowanie imprezy integracyjnej dla swoich pracowników, powinieneś wiedzieć, na jakich...

Umowa zlecenie z serwisantem

Umowa zlecenie z serwisantem

W trosce o zadowolenie i dobro klienta wielu przedsiębiorców zajmujących się produkcją lub dystrybucją różnego rodzaju sprzętu do użytku codziennego...

Umowa o dzieło z serwisantem

Umowa o dzieło z serwisantem

Zapotrzebowanie na serwisantów na rynku pracy jest bardzo duże. Fachowcy zawsze są w cenie a w związku z dużą konkurencją przedsiębiorcy muszą coraz...

Umowa o dzieło z hydraulikiem

Umowa o dzieło z hydraulikiem

Potrzebujesz usług hydraulika i jednocześnie nie chcesz zatrudniać nowej osoby na etat? Zależy Ci na szybkim i dobrym wykonaniu prac remontowych lub...

Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługują konkretne uprawnienia urlopowe. Tu wskazać należy, iż...

Umowa o dzieło z telemarketerem

Umowa o dzieło z telemarketerem

Prowadzisz firmę i chciałbyś skutecznie wypromować swoje produkty lub usługi? Jedną z bardziej popularnych i efektywnych metod promocji jest...

Umowa o pracę z pielęgniarką

Umowa o pracę z pielęgniarką

Żaden szpital, przychodnia ani placówka medyczna nie może się bez nich obejść. To właśnie one są podstawą opieki medycznej i w pierwszej kolejności mają...

Umowa zlecenie z cukiernikiem

Umowa zlecenie z cukiernikiem

Choć zawód cukiernika budzi głównie pozytywne skojarzenia, to konsekwencje sporządzenia nieprawidłowej umowy zlecenia dla cukiernika mogą być mało...

Umowa o pracę z cukiernikiem

Umowa o pracę z cukiernikiem

Przygotowujesz się do zatrudnienia cukiernika na umowę o pracę? Zapoznaj się z tym artykułem. Dowiesz się z niego jakie warunki, zapisy oraz klauzule...

Umowa zlecenie z informatykiem

Umowa zlecenie z informatykiem

Napisanie umowy zlecenie dla informatyka – administratora sieci jest wymagającym zadaniem. Od jej poprawności, zależy zadowolenie obu stron, a wszelkie...

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Wypowiedzenie to jedna z form rozwiązania umowy o pracę, z której może skorzystać każda ze stron – pracodawca i pracownik. Kodeks pracy szczegółowo...

Rachunek do umowy zlecenie wzór

Rachunek do umowy zlecenie wzór

Wzór rachunku do umowy zlecenie posiada nieco inne elementy niż rachunku zwykłego, stosowanego przez przedsiębiorców nie będących podatnikami VAT...

Jak zarządzać umowami

Można powiedzieć, że każde przedsiębiorstwo lub inna jednostka organizacyjna nawet nieświadomie zarządza umowami. Oczywiście lepiej by było, gdyby...

Umowa o pracę word

Umowa o pracę gwarantuje pracownikowi, objęcie go przepisami o charakterze ochronnym zawartymi w kodeksie pracy. Zarówno dla pracownika jak i...

Umowa zlecenie word

Obecnie bardzo popularną formą zatrudniania są umowy cywilnoprawne, m.in. umowa zlecenie. Umowa zlecenia może być sporządzona w formie ustnej, pisemnej...

Umowa o dzieło kalkulator

umowa o dzieło kalkulator. Zarejestruj się i oblicz naszym kalkulatorem do umów o dzieło wszystkie niezbędne stawki!