Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Wypowiedzenie umowy zlecenie

Wypowiedzenie umowy zlecenie

Pojęcie umowa zlecenie standardowo kojarzone jest przez ludzi z umową zawieraną między pracodawcą a pracownikiem. Jednakże poza tą sytuacją z umową zlecenie ma się do czynienia kiedy podpisana jest umowa o świadczenie usług przez operatora i dostawcę usług jak internet czy telewizja kablowa.

Dla przystępujących do umowy równie istotne poza jej regulacjami są uprawnienia dotyczące jej rozwiązania. W jaki zatem sposób, w zgodzie z przepisami można od umowy zlecenie odstępować? Podejmując taką decyzję każdy powinien brać pod uwagę formalne i materialne konsekwencje działania.

Charakter umowy a jej wypowiadanie

Kto i w jaki sposób może wypowiadać umowę, czyli od niej odstępować związane jest z jej charakterem. Umowa zlecenie według definicji to dwustronne porozumienie, na mocy którego strona przyjmująca zobowiązuje się do wykonania określonych czynności na rzecz przekazującego zlecenie. Do zawarcia takiej umowy nie jest wymagana szczególna forma. Standardowo wyłącznie dla celów dowodowych umowa sporządzana jest na piśmie. Zgodnie z literą prawa istnieją dwa sposoby zakończenia umowy zlecenie, przez wypowiedzenie przed czasem oraz wygaśnięcie na skutek wykonania.

Jednostronny akt

Jednym ze sposobów rozwiązania umowy zlecenie, w zgodzie z przepisami, jest odstąpienie od niej na podstawie oświadczenia woli. Zarówno zleceniodawca jak też zleceniobiorca posiadają takie uprawnienie. Rzecz jasna decydując się na rozwiązanie umowy strona powinna mieć świadomość wszystkich możliwych konsekwencji. Jeżeli wypowiedzenia umowy dokonuje klient, wówczas z jego strony występuje obowiązek zwrotu wszystkich kosztów jakie poniósł wykonujący zlecenie czyli przedsiębiorca. Jeżeli przedsiębiorca podjął już wcześniej konkretne czynności, należy mu się za nie również stosowna część wynagrodzenia. Istotną kwestią w przypadku kiedy konsument zrywa umowę jest odszkodowanie za utracone korzyści. Mowa o nim wówczas gdy odstąpienie od umowy następuje przed terminem i nie jest uzasadnione żadnym ważnym, niezależnym od konsumenta, powodem. Dla wykonującego zlecenie strata ma wymiar dwupłaszczyznowy- jednym elementem jest utrata wynagrodzenia z racji niewykonania czynności, drugim stracony możliwy zysk gdyby przedsiębiorca w tym czasie realizował inne zlecenie.

Ważny powód

Duże znaczenie, przy korzystaniu z uprawnienia do wypowiedzenia umowy zlecenie, ma podstawa działania czyli powód. Jeżeli jest istotny, wówczas nie występują dla strony przykre konsekwencje, w postaci konieczności wyrównywania utraconych korzyści. W przypadku umów konsumenckich ważnym powodem dla klienta może być sama utrata zaufania do wykonawcy usługi, czy też nieudzielanie informacji o stanie realizacji zlecenia. Natomiast dla przyjmującego zlecenie przedsiębiorcy, istotną przyczynę do rozwiązania umowy jest brak terminowego regulowania płatności przez konsumenta. Podobnie w przypadku relacji pracodawca pracownik, brak regularnego wypłacania wynagrodzenia, albo permanentne niewywiązywanie się z obowiązków mogą być uzasadnieniem do odstąpienia od umowy odpowiednio przez każdą ze stron.

Wygaśnięcie

Drugi ze sposobów rozwiązywania umowy zlecenie jest zdecydowanie bardziej pożądany- mowa o wygaśnięciu umowy terminowej po pełnym wywiązaniu się przez strony przystępujące. Przy jednoczesnym zgodnym ustaleniu o nie przedłużaniu jej na następny okres. To zagadnienie wiąże się z samymi zasadami przedłużania dwustronnych umów terminowych.

Umowa zlecenie - wystaw gotową umowę

Podaj adres e-mail i hasło