Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa zlecenie podatek

Umowa zlecenia to w dzisiejszych realiach bardzo popularna i wygodna dla pracodawcy forma zatrudnienia. Jest to umowa cywilnoprawna, która stanowi alternatywę dla dużo bardziej kosztownych umów o pracę.

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia określona jest w kodeksie cywilnym w art. 734 do 751, Oznacza to, że wszelkie kwestie sporne pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą regulowane są na podstawie kodeksu cywilnego, a nie w oparciu o kodeks pracy. Dzięki temu elastyczniej reguluje relacje między zlecającym z zleceniobiorcą, niż gdyby zastosowane zostały przepisy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.

Elementy charakterystyczne umowy zlecenie:
 • charakter cywilnoprawny- uregulowany w kodeksie cywilnym,
 • możliwość zawarcia jej między dowolnymi osobami fizycznymi i prawnymi.
 • umowa starannego działania
 • możliwość zawarcia jej w dowolnej formie- pisemnej albo ustnej.
 • brak podporządkowania służbowego. Zleceniobiorca kieruje się w działaniu wskazówkami zlecającego. Powinny być one zawarte w treści samej umowy zlecenia.
 • brak konieczności realizacji zadania samodzielnie - ale tylko w przypadku, gdy zleceniobiorca wyraził zgodę na przekazanie zlecenia osobie trzeciej.
 • wysokość wynagrodzenia ustalają obie strony. W przypadku braku takiego ustalenia wykonujący zlecenie może się domagać takiego wynagrodzenia jakie odpowiadać będzie wykonanej przez niego pracy.
 • zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do urlopu ani przerw w pracy. Można jednak te kwestie ustalić wcześniej i zapisać w treści umowy.

Umowa zlecenie - wystaw gotową umowę

Podaj adres e-mail i hasło

Podatek na umowie zlecenie

Sposób opodatkowania umowy zlecenie zależy od wysokości wynagrodzenia. Inaczej bowiem rozlicza się umowy zlecenie, z których dochód nie przekracza 200 zl brutto a inaczej umowy zlecenia powyżej tej kwoty.

Pojedyncze zlecenia do 200 zł

Przede wszystkim o sposobie opodatkowania decyduje kwota wynagrodzenia, jaka zostanie zawarta z umowie czy umowach.

Jeśli wynagrodzenie za wykonane zlecenie nie przekracza 200 zł brutto, opodatkowane jest podatkiem zryczałtowanym w wysokości 18 proc. Zryczałtowany podatek pobiera się od przychodu bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Podstawa opodatkowania nie jest pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne, a zryczałtowany podatek o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Odnosi się to do każdej pojedynczej umowy zawartej z osobą niebędącą pracownikiem Zleceniodawcy. W tej sytuacji nie będą rozliczane koszty uzyskania przychodu, nie uwzględnia się kwoty wolnej od podatku. Zleceniobiorca nie będzie też wykazywał podatku zryczałtowanego w swoim rocznym zeznaniu.

W sytuacji, gdy w umowie nie określono wprost kwoty wynagrodzenia, lecz opisano ją np. jako iloczyn godzin do przepracowania i stawki za 1 roboczogodzinę, zaliczka na podatek dochodowy będzie pobrana. Sytuacja ta dotyczy także pracowników niebędących zatrudnionymi u płatnika. Prowadzi to do sytuacji, w której dwie umowy zawarte z tym samym zleceniobiorcą, lecz na odmiennych zasadach (w pierwszym przypadku należności w wysokości 200 zł określonej kwotowo oraz w drugim – według stawki godzinowej) będą wymagały zastosowania różnych sposobów opodatkowania.

Co z kwotą ponad 200 zł z umów zlecenia miesięcznie?

Podpisanie kilku umów zlecenia miesięcznie do wysokości 200 zł każda, skutkuje dziś pobraniem zryczałtowanego podatku od każdej z nich. Do końca roku 2010 sytuacja była więc dla zleceniobiorcy korzystniejsza, albowiem zryczałtowany podatek pobierany był od sumy ponad 200 zł, bez względu na to, ile w skali miesiąca podpisał on umów i na jaką ostatecznie kwotę.

Druga strona większych umów wiąże się z przekroczeniem sumy 200 zł z tytułu podpisania drobnych umów. Skutkiem tego jest konieczność rozliczenia umowy na zasadach ogólnych. Ma to więc wpływ na rozliczanie podatku w zeznaniu rocznym. Jeśli miesięczne wynagrodzenie wpisane w umowę zlecenia opiewa na kwotę wyższą niż 200 zł, zaliczka na podatek musi być pobrana przez płatnika bez względu na to, czy wynagrodzenie to wypłacane jest w ratach mniejszych niż 200 zł.

Rozliczanie podatku

Przy większych kwotach płatnik musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz wystawić i przesłać zleceniobiorcy, do końca lutego następnego roku, informację PIT-11. Pobrany podatek jest podatkiem ostatecznym, nie będzie więc ujęty w zeznaniu rocznym pracownika.

Umowa zlecenie w Umownie

Zasady opodatkowania umów zlecenie, mogą przysporzyć niejednemu problemów. Dotyczy to szczególnie pomniejszania podstawy opodatkowania o składki na ubezpieczenie społeczne a zryczałtowany podatek o składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeśli zdecydujesz się na sporządzanie umów z aplikacją umownie. Wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy nie będzie najmniejszym problemem.

Już przy sporządzaniu umowy wystarczy zaznaczyć jakim składkom zleceniobiorca podlega z tytułu podpisywanej umowy zlecenie:

 • Wszystkie składki
 • Bez składki chorobowej
 • Tylko ubezpieczenie zdrowotne
 • Brak składek ZUS

Należy również zaznaczyć, czy za zleceniobiorcę opłacona zostanie składka wypadkowa.

Po zaznaczeniu odpowiednich pól i po wpisaniu kwoty netto, kwota brutto wyliczy się automatycznie (i odwrotnie). Dodatkowo, po sporządzeniu umowy, wystarczy kliknąć polecenie WYSTAW RACHUNEK, aby system automatycznie wygenerował szablon rachunku. Rachunek ten uwzględniał będzie wszystkie odprowadzone składki ZUS oraz wysokość podatku dochodowego, jaką należy wpłacić do Urzędu Skarbowego.

Zalety aplikacji umownie:
 • aplikacja Umownie dostępna jest dla użytkowników z każdego miejsca i o każdej porze. Wystarczy jedynie komputer z dostęp do Internetu. Dzięki temu pracodawca ma wgląd do wystawionych umów zawsze wtedy, kiedy tego potrzebuje.
 • Automatyczne wypełnianie danych – aplikacja automatycznie wypełnia zapamiętane wcześniej dane. Nie trzeba za każdym razem uzupełniać danych pracownika ani własnej firmy. Wystarczy wybrać odpowiednią pozycję z listy.
 • Definiowanie umów – jeśli wystawiasz często podobne umowy lub dla tych samych pracowników, możesz je zdefiniować. Definiowanie umów jeszcze bardziej upraszcza sporządzanie umów.
 • Umownie.pl udostępnia przejrzysty i funkcjonalny zbiór wystawionych umów. Dzięki temu zleceniodawca ma błyskawiczny dostęp do wszystkich wystawionych wcześniej umów.
 • Umownie.pl umożliwia również ustawienie powiadomień i przypomnień. Użytkownik może ustawić je w taki sposób aby nie zapomnieć o nadchodzących terminach płatności dacie odbioru zlecenia.
 • Aplikacja pozwala również na stworzenie bazy pracowników (wykonawców) oraz bazy przedmiotów umów. Wystarczy wybrać odpowiednią pozycję z rozwijanej listy, żeby system automatyczne uzupełnił wszystkie dane.

Wygenerowaną umowę z serwisem umownie.pl można bezpośrednio wysłać do zleceniobiorcy, wydrukować albo zapisać w formacie pdf.

Umowa zlecenie - wystaw gotową umowę

Podaj adres e-mail i hasło