Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa zlecenie nowe regulacje

Umowa zlecenie nowe regulacje

W 2011 roku zgodnie z zasadą wdrażania niektórych rozwiązań i przepisów Unii Europejskiej, uchwalona została ustawa wprowadzająca zmiany przede wszystkim w sytuacji pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych czyli zlecenie albo o dzieło.

W jej treści pojawiło się sformułowanie o równym traktowaniu, zatem niektórzy zadają pytanie czy oznacza to zrównanie pozycji osób na umowach cywilnoprawnych z pozycją pracownika? Odpowiedź brzmi nie, natomiast wdrożone zostały inne zmiany które zdecydowanie korzystnie wpływają na samą pozycję osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Na czym zatem te zmiany polegają i jak je rozumieć?

Istota wprowadzonych zmian

Jak już zostało podkreślone umowa nie wprowadza znaku równości między pracownikiem na umowie o pracę a zleceniobiorcą. Jednakże pracujący na umowach cywilnoprawnych nie będą już musieli udowadniać iż są z tego tytułu dyskryminowani. Chodzi tu w szczególności o sytuacje kiedy pracownicy wykonujący zlecenie będą w rzeczywistości wykonywać swoje obowiązki w trybie takim jaki jest charakterystyczny dla stosunku pracy. Wówczas istnieje możliwość podważenia i zniesienia stosunków cywilnoprawnych przede wszystkim w oparciu o przepisy kodeksu pracy. Nowa ustawa jest więc wzmocnieniem samego kodeksu jednak dodatkowych regulacji w kwestii nie wprowadza.

Równość i dyskryminacja

Znacznie bardziej zauważalną zmianą jest wprowadzenie przez ustawę zasady równego traktowania pracowników wykonujących takie samo albo podobne zlecenie. Wykluczono zatem możliwość różnego traktowania pracowników tej samej kategorii ze względu na: płeć, rasę, wiek, wykształcenie, światopogląd, sytuację etniczną, pochodzenie i orientację. Katalog zakazów obejmuje 10 elementów które wykluczają różne traktowanie w oparciu o nie. Jednakże prawnicy praktycy twierdzą iż lepiej by w ustawie uregulowano kwestię wskazując iż pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych można traktować inaczej z wyłączeniem 10 wymienionych wartości. Porównując tu sytuację osób zatrudnionych na umowie o pracę i regulacje kodeksu pracy trzeba wskazać że te są znacznie bardziej kompleksowe. Mianowicie kodeks traktuje wspomniane kryteria jako wyłącznie przykłady i wprowadza generalny zakaz dyskryminacji np. ze względu na; sposób ubierania, przekonania polityczne, uczesanie, oraz inne jakie mogą się pojawić.

Kwestie płac a równość

Czysto teoretycznie nowo uchwalona ustawa o równości pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, jest ograniczeniem swobody zawierania umów w zakresie określania warunków płacowych. Generalnym założeniem jest przyjęcie polityki zgodnie z którą pracownik na podstawie umowy cywilnoprawnej za taką samą pracę powinien być wynagradzany tak samo jak pracownik którego z pracodawcą łączy stosunek pracy. Niestety i w tym punkcie ustawa zamiast kompleksowej ochrony wprowadza ją w oparciu o wspomniany katalog 10 kryteriów. Także za każdym razem kiedy pracodawca dopuście się nierównego traktowania pod względem wynagrodzenia, z innych powodów niż 10 wymienionych w ustawie, zróżnicowanie nie będzie stanowiło naruszenia przepisów ustawy.

Dowód na dyskryminację

Jak wspomniano ustawa wprowadziła też zmianę w zakresie przeprowadzenia ciężaru dowodu, w przypadku kiedy zachodzi podejrzenie iż pracodawca dyskryminuje pracownika zatrudnionego na podstawie umowy cywilnoprawnej. Obecnie to na zakładzie pracy ciąży obowiązek wykazania iż nierówne traktowanie było uzasadnione obiektywnymi niezależnymi od pracodawcy okolicznościami. Przede wszystkim nie należącymi do katalogu 10 wymienionych w ustawie.

Umowa zlecenie - wystaw gotową umowę

Podaj adres e-mail i hasło