Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa zlecenie a zus

Umowa zlecenia stanowi umowę prawa cywilnego i jest regulowana w art. 734-751 kodeksu cywilnego. Jest to bardzo powszechna forma regulowania stosunku pracy, atrakcyjna szczególnie dla pracodawcy, gdyż takie rozwiązanie znacząco ogranicza jego koszty zatrudnienia.

Umowa zlecenia jest również często dobrym rozwiązaniem dla samego pracownika. Zapewnia mu bowiem dość elastyczne warunki pracy. Nie jest on ograniczony miejscem wykonywania zlecenia ani konkretnymi godzinami. Umowa zlecenia to zobowiązanie zleceniobiorcy do wykonania określonej czynności oraz zobowiązanie zleceniodawcy do wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest to umowa , której celem jest określone działanie a nie (jak w przypadku umowy o dzieło) osiągnięcie jakiegoś rezultatu. Możliwe jest określenie innych warunków współpracy niż te określone w kodeksie cywilnym. Za zgodą obu stron, zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej. Można również umówić się na inny termin oraz sposób płatności (zasadniczo wynagrodzenie należy się po wykonaniu zlecenia).

Umowa zlecenie - wystaw gotową umowę

Podaj adres e-mail i hasło

Z kim można podpisać umowę zlecenia?

Umowa zlecenia może zostać zawarta nie tylko z osobą pełnoletnią, która posiada zdolność do czynności prawnych ale również z osobą małoletnią, która zawarła związek małżeński lub posiada zgodę prawnego opiekuna. Umowę zlecenie może również podpisać osoba prawna jak spółka akcyjna.

Rozliczenie umowy zlecenia

Rozliczenie umowy zlecenie następuje na podstawie rachunku wystawionego do tej umowy przez zleceniobiorcę. W praktyce jednak to zleceniodawca sporządza taki rachunek i jedynie przesyła zleceniobiorcy do podpisania. Numer rachunku powinien być taki sam jak numer umowy, której dotyczy oraz posiadać adnotację, że jest to rachunek do umowy zlecenie.

Jakie dane powinny być zawarte na umowach zlecenia?

Mimo że wzór umowy zlecenia nie jest określony przez prawo a strony mają dość dużą swobodę w określaniu warunków współpracy, treść umowy nie powinna być sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa ani zasadami współżycia społecznego. Każda umowa zlecenia powinna określać przede wszystkim:

 • rodzaj umowy i datę jej zawarcia,
 • strony umowy, a więc dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy,
 • okres wykonywania zlecenia,
 • przedmiot zlecenia,
 • przysługujące wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Jakim ubezpieczeniom podlegają umowy zlecenia?

Obowiązki związane z płatnością składek do ZUS zależą od tego z kim umowa zlecenie jest podpisywana oraz czy zleceniobiorca zatrudniony jest jeszcze w innym miejscu. Przychód z tytułu umowy o zlecenie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest kwota brutto uzyskana przez zleceniobiorcę. Natomiast podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest kwota brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenie społeczne finansowane przez ubezpieczonego.

Dodatkowo jeśli zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, zleceniodawca opłaca za niego składkę na Fundusz Pracy, jeśli miesięczny przychód zleceniobiorcy jest co najmniej równy kwocie minimalnego wynagrodzenia.

Nie w każdej sytuacji trzeba jednak wszystkie te składki odprowadzać.

Najprościej wygląda kwestia zatrudnienia na umowę o dzieło ucznia lub studenta do ukończenia 26 lat. W takim przypadku nie trzeba odprowadzać żadnych składek do ZUS.

Jeśli natomiast zleceniobiorca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy niż ten, który daje zlecenie, obowiązek opłacania za niego składek na ubezpieczenie społeczne zależy od wysokości miesięcznego wynagrodzenia, osiąganego z umowy o pracę. W przypadku bowiem, gdy zleceniobiorca otrzymuje z tytułu tej umowy przynajmniej minimalne wynagrodzenie, podlega w takim wypadku obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym tylko ze stosunku pracy, natomiast ze zlecenia- dobrowolnie. Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być natomiast opłacana zarówno z tytułu umowy o pracę jak i zlecenia. Jeśli natomiast zleceniobiorca otrzymuje z tytułu umowy o pracę wynagrodzenie niższe niż minimalne, wówczas podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu i ubezpieczeniom społecznym.

Inna sytuacja jest w przypadku, gdy zleceniobiorca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeśli wykonywane przez niego świadczenia w ramach podpisywanej umowy zlecenie pokrywają się z działalnością, którą prowadzi, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne odprowadzane są jedynie z tytułu prowadzonej działalności. Inaczej wygląda już sytuacja, w której świadczenie wykonywane w ramach podpisywanej umowy zlecenia nie pokrywa się z zakresem prowadzonej przez zleceniobiorcę działalności gospodarczej. W takim wypadku to działalność gospodarcza stanowi tytuł do objęcia ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Tak jest jednak tylko w sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia ze zlecenia byłaby niższa od obowiązującej tę osobę najniższej podstawy wymiaru składek z działalności. Składka zdrowotna musi być natomiast opłacana zarówno od przychodu ze zlecenia jak i z tytułu prowadzenia firmy. Najmniej korzystnie wygląda sytuacja, kiedy zleceniodawca podpisuje umowę zlecenia z własnym pracownikiem. W takim przypadku składki na ubezpieczenie społeczne, składkę zdrowotna oraz składkę na Fundusz Pracy nalicza się zarówno z przychodów z umowy o pracę jak i z przychodów z umowy zlecenia.

Dodatkowo, zleceniobiorca może przystąpić dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego jeśli jest obowiązkowo objęty ubezpieczeniem emerytalnym oraz rentowym. Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe obowiązuje wówczas, gdy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.

Umowa z umownie.pl

Wszystkie problemy przy wyliczaniu składek do ZUS w przypadku podpisywania umowy zlecenie nie dotyczą przedsiębiorcy, który sporządza umowy w serwisie umownie.pl Serwis umownie.pl bowiem oprócz prostego wystawiania umów, automatycznie generuje rachunki do tych umów. Przedsiębiorca więc nie musi wyliczać procentowo składek do ZUS ani wyliczać należnej zaliczki na podatek dochodowy. Jeśli wystawiasz jedną umowę miesięcznie, aplikacja jest darmowa. W przypadku, gdy wystawiasz więcej umów, możesz wykupić za niewielką opłatą abonament PREMIUM.

Jak wystawić umowę zlecenie w serwisie umownie?

Aby wygenerować umowę zlecenie z Umownie.pl, wystarczy po zalogowaniu się, kliknąć polecenie NOWA UMOWA ZLECENIE. Następnie aplikacja poprowadzi nas przez kolejno wymagane elementy umowy:

 • NUMER UMOWY . Aplikacja nadaje automatycznie kolejne numery wystawianym umowom. My musimy jedynie określić wybrany format numeracji. Jest jednak możliwość na nadanie umowie innego niż proponowany przez program numeru. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorców, którzy rozpoczynają korzystanie z programu w trakcie roku i wcześniej wystawili już umowy zlecenia swoim pracownikom.
 • ZLECENIORIORCA I TERMINY . Jeśli przed wystawianiem umowy dodaliśmy pracowników do bazy wystarczy jedynie wybrać właściwa osobę z rozwijanej listy. Jeśli nie, należy w tym miejscu dodać zleceniobiorcę. Po wpisaniu wszystkich danych, zleceniobiorca zapisuje się w bazie pracowników. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał uzupełniać jego danych kolejnym razem.
 • Następnie określamy miejsce wystawienia umowy oraz datę podpisania umowy, rozpoczęcia i zakończenia zlecenia.
 • PRZEDMIOT UMOWY I WYNAGRODZENIE - to jest miejsce na wpisanie przedmiotu umowy. Jeśli przedmiot był wcześniej zdefiniowany, również jedynie wybieramy odpowiednią pozycję z rozwijanej listy.
 • SKŁADKI ZUS I WYPADKOWE W bloku tym należy wybrać czy opłacamy za zleceniobiorcę ubezpieczenie wypadkowe (Nieopłacane składki, Opłacane składki)
 • SKŁADKI ZUS Tu należy zaznaczyć, jakim składkom podlega zleceniobiorca z tytułu podpisywanej umowy zlecenia (Pełny ZUS, ZUS – brak składki chorobowej, Brak składek ZUS, Tylko ubezpieczenie zdrowotne)
 • WARUNKI UMOWY – to miejsce na określenie warunków umowy zlecenie. W systemie zapisane są standardowe postanowienia, zleceniodawca może je jednak edytować i dodawać nowe czy też zmieniać ich kolejność.
 • PODPISY Pola te wypełniają się automatycznie, jeśli uzupełniliśmy strony umowy.
 • UWAGI DO UMOWY Jeśli istnieje taka potrzeba, mamy w tym miejscy możliwość dodania uwag do generowanej umowy.
 • Po uzupełnieniu wszystkich danych, klikamy na ZAPISZ.
 • Gotową umowę zlecenie, możemy: wydrukować, zapisać jako plik PDF, edytować, usunąć, lub wysłać e-mailem do wykonawcy.

Rachunek do umowy zlecenie

Po wygenerowaniu umowy, wystarczy jedynie kliknąć polecenie WYSTAW RACHUNEK aby system wygenerował odpowiedni rachunek do umowy zlecenie. Rachunek do umowy zlecenia stanowi dopełnienie tej umowy i jest podstawą do księgowania kosztów wynagrodzenia w ewidencjach podatkowych.

Wypełnienie takiego rachunku, szczególnie ze względu na zawarte w nim wyliczenia do celów podatkowych, może stanowić pewien problem dla zleceniodawcy. Dlatego też tak wielkim ułatwieniem jest rozwiązanie proponowane przez umownie.pl Rachunek wygenerowany przez aplikację uwzględnia wszystkie składki z umowy zlecenie oraz wylicza należność do wypłaty dla zleceniobiorcy. Wszystkie dane dotyczące zleceniobiorcy również uzupełniane są automatycznie. Nam pozostaje jedynie wydrukować wygenerowany dokument. Jeśli natomiast pojawiły się jakieś zmiany, możemy edytować rachunek. Po wybraniu polecenia edytuj, aplikacja prowadzi użytkownika poprzez poszczególne elementy rachunku:

 • NUMER RACHUNKU
 • ZLECENIOBIORCA I TERMINY
 • SKŁADKI ZUS I WYPADKOWE
 • PODPISY
 • UWAGI DO RACHUNKU » W razie potrzeby, możemy dodać uwagi do wystawianego rachunku do umowy zlecenie.
 • Następnie klikamy ZAPISZ. Po zapisaniu rachunku, podobnie jak w przypadku umowy możemy go wydrukować, zapisać jako plik PDF, edytować, usunąć oraz wysłać e-mailem.

Umownie.pl to innowacyjna aplikacja do sporządzania umów cywilnoprawnych oraz rachunków do nich Jedna z największych zalet aplikacji umownie jest dostęp do niej z dowolnego komputera podłączonego do internetu. Umownie.pl dostępne jest online, a więc możemy z niego korzystać w każdym miejscu i o każdej porze. Zarejestruj się na stronie umownie.pl i korzystaj z programu!

Umowa zlecenie - wystaw gotową umowę

Podaj adres e-mail i hasło

Umowa zlecenie a urlop

Umowa zlecenie a urlop

Współcześnie coraz więcej pracodawców decyduje się na wygodne i elastyczne formy zatrudnienia, które korzystne są również w wielu kwestiach dla...

Umowa zlecenie składki

Umowa zlecenie składki

Zatrudnienie zleceniobiorcy wiąże się z reguły z obowiązkiem rozliczenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne takiej osoby. Płatnik...