Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa o dzieło składki

umowa o dzieło składki

Umowa o dzieło należy do umów cywilnoprawnych, regulowanych przepisami Kodeksu cywilnego (art. 627-646). Przedmiotem tej umowy jest wykonanie określonego umową dzieła, zleconego przez zamawiającego. Czy w tej sytuacji wykonujący pracę w ramach umowy o dzieło podlega obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniom z tego tytułu? Otóż, potrącanie z wynagrodzenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w ramach umowy o dzieło, zależy od trzech sytuacji zatrudnienia: czy wykonawca pozostaje, lub nie, w stosunku pracy z zamawiającym, lub czy jest w ogóle zatrudniony w innym miejscu.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło to umowa rezultatu. Wynikiem jej jest osiągniecie określonego w umowie „efektu” (czyli dzieła). Za wykonanie dzieła na podstawie umowy o dzieło zawsze należy się wynagrodzenie (inaczej jest w przypadku umowy zlecenie, która może być wykonywana nieodpłatnie). Umowa o dzieło może zostać zawarta w formie pisemnej oraz ustnej. Najczęściej jednak jest zawierana w formie pisemnej, bowiem tylko w takim przypadku prostsze do udowodnienia są ewentualne roszczenia w postępowaniu sądowym.

Umowa o dzieło - wystaw gotową umowę

Podaj adres e-mail i hasło

Dodatkowe koszty

Najczęściej, przy wyliczaniu wysokości podatku dochodowego stosuje się dwie stawki kosztów uzyskania przychodu. Jednak to standardowa 20 proc. a druga to 50 proc. Stosuję się ją w przypadku przekazania praw autorskich do wykonanego dzieła na rzecz zleceniobiorcy. Zdarza się jednak, że wykonanie dzieła wymaga zakupu określonych materiałów, które niezbędne są do jego wykonania. Z realizacja dzieła mogą wiązać się także np. koszty dojazdu.

Istnieje możliwość określenia w umowie, która ze stron będzie pokrywała te koszty. Zleceniodawca może np. dostarczyć wymaganych do realizacji dzieła narzędzi czy materiałów. Warto również opisać, co ma się stać z niewykorzystanym materiałem.

Elementy umowy o dzieło:

  • brak bezpośredniego kierownictwa podczas wykonywania dzieła. Umowa o dzieło określa zakres dzieła, ale zleceniodawca musi zaakceptować samodzielność wykonywania tego dzieła przez przyjmującego zlecenie.
  • Możliwość wskazania miejsca wykonywania dzieła, jednak w większość przypadków miejsce to zależy od wykonawcy.
  • Brak wyznaczenia czasu wykonywania dzieła – można natomiast określić ostateczny termin oddania dzieła.

Składki ZUS na rachunku do umowy o dzieło

Z tytułu umowy o dzieło przeważnie nie odprowadza się składek do ZUS. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy umowę o dzieło podpisuje się ze swoim pracownikiem. W takim przypadku składki na ubezpieczenia (społeczne i zdrowotne) oblicza i odprowadza pracodawca poprzez wyliczenie ich z sumy wynagrodzeń należnych z tytułu umowy o pracę i umowy o dzieło.

Umowa o dzieło podpisana z własnym pracownikiem

W powyższej sytuacji pracodawca zobowiązany jest odprowadzać do ZUS składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Za pracownika własnego uważa się zarówno osobę pozostającą z zamawiającym w stosunku pracy, jak i wykonującą prace na rzecz pracodawcy, na przykład w oparciu o podpisaną z nim umowę agencyjną, umowę zlecenia, czy też inną umowę o świadczenie usług. A zatem, podpisując z nim dodatkowo umowę o dzieło, w ślad za art. 18 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe musi uwzględniać także przychód z tejże umowy.

Ważne! Jeśli pracodawca podpisze umowę o dzieło z pracownikiem przebywającym aktualnie na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym, wówczas przepis ten nie jest stosowany, albowiem w trakcie jednego z wymienionych urlopów nie zgłasza on pracownika do ubezpieczeń społecznych.

Umowa o dzieło podpisana z pracownikiem innego podmiotu

Podpisanie umowy o dzieło z pracownikiem niezatrudnionym w firmie zamawiającego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 oraz art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie rodzi obowiązku odprowadzania za niego składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego. Zawarcie umowy o dzieło z osobą, która z racji zatrudnienia u innego pracodawcy nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń, nie nakłada na pracodawcę zlecającego wykonanie dzieła obowiązku naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. To samo dotyczy osób, dla których umowa o dzieło będzie jedynym źródłem dochodu.

Analogiczna sytuacja wystąpi w przypadku, gdy umowa o dzieło dotyczy emerytów lub rencistów. Osoba pobierająca rentę lub emeryturę i podejmująca pracę na umowę o dzieło, nie będzie podlegała z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym; pracodawca zamawiający odprowadzi jedynie z tego tytułu podatek dochodowy.

Prawidłowa umowa o dzieło

Aby prawidłowo wystawić umowę o dzieło i jednocześnie mieć pewność, że zostało w niej ujęte wszystko to, co jest istotne – warto jest korzystać z gotowych i sprawdzonych formularzy umów o dzieło.

Taki gotowy formularz przyspieszy i usprawni procedurę wystawiania umowy, ale także pozwoli uniknąć błędów. Taki wzór to również podstawowe elementy i warunki umowy, jakie zwykle są brane pod uwagę przy podpisywaniu umowy o dzieło. Gotowe formularze jednak nie rozwiązują problemu wypełniania wszystkich danych. Dlatego też warto skorzystać z gotowych generatorów umów. Jednym z takich generatorów jest aplikacja umownie.pl

Pozwala wystawić w prosty i szybki sposób umowy cywilnoprawne, w tym także umowę o dzieło. Wystarczy zarejestrować się, by skorzystać z udogodnień oferowanych przez umownie.pl.

Jak wystawić umowę o dzieło z aplikacją umownie.pl?

Wystawianie umów z aplikacja umownie trwa dosłownie chwilę. Jeśli dodatkowo wcześniej uzupełniliśmy wszystkie wymagane dane oraz wprowadziliśmy do systemu pracowników, wszystkie potrzebne do umowy dane system wypełni automatycznie. Aby wystawić umowę o dzieło z aplikacja umownie.pl należy kliknąć polecenie NOWA UMOWA O DZIEŁO.

Na ekranie ukaże się aktywny formularz umowy o dzieło do wypełnienia. W lewym górnym rogu aplikacja automatycznie doda kolejny numer wystawianej umowie o dzieło. Jeśli chcemy go zmienić wystarczy kliknąć edytuj i wpisać inny numer. Warto jednak skorzystać z podpowiedzi systemu, bowiem przy następnej wystawianej umowie o dzieło nada on jej kolejny numer. Unikniemy dzięki temu pomyłek i dublowania się numerów dokumentów.

Następnie należy uzupełnić dane wykonawcy dzieła. Jeśli jest to pracownik już wprowadzony do systemu wystarczy wybrać go z rozwijanej listy. Jeśli jeszcze nie podpisywaliśmy z danym pracownikiem umowy o dzieło wystarczy uzupełnić jego dane. Raz wpisane do systemu dane, aplikacja zapamiętuje.

Następnie uzupełniamy daty podpisywania umowy, rozpoczęcia zlecenia, zakończenia zlecenia oraz miejsce wystawiania umowy.

W kolejnej części wpisujemy przedmiot umowy oraz określamy jaka jest stawka kosztów uzyskania przychodów. Możemy zaznaczyć standardowo 20 proc lub 50 proc w przypadku podpisywania umowy o dzieło ze zbyciem praw autorskich.

Kolejna część to warunki umowy. Tu aplikacja podpowiada standardowe zapisy umów. My możemy je edytować, usunąć lub tez dodać swoje własne. Jeśli zdefiniujemy taka umowę, będziemy mogli podobną kolejny raz wystawić bez konieczności wypełniania ponownie warunków umowy.

 

Poniżej jest miejsce na podpisy oraz uwagi. Tak przygotowaną umowę wystarczy zapisać.

Z aplikacja umownie wystawianie faktur zajmie tylko chwilę. Dostęp do aplikacji i przeglądu wszystkich wystawionych dokumentów jest niezwykle szybkie i sprawne. Sprawdź już dziś, jak aplikacja ułatwi i usprawni Twoja pracę.

Umowa o dzieło - wystaw gotową umowę

Podaj adres e-mail i hasło