Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa o dzieło podatek

Umowa o dzieło to jedna z najkorzystniejszych form zatrudnienia dla pracodawcy. Przede wszystkim do umowy o dzieło nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Dodatkowo nie podlegają one składkowaniu ZUS.

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest jedną z umów cywilnoprawnych. Na jej podstawie przyjmujący zamówienie podejmuje się wykonania określonego dzieła na rzecz zamawiającego, który to zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonane dzieło.

Stronami umowy o dzieło mogą być:

 • osoby fizyczne
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą
 • podmioty prawa handlowego
 • spółki kapitałowe
 • zakłady pracy działające w innej formie organizacyjnej.

Umowa o dzieło - wystaw gotową umowę

Podaj adres e-mail i hasło

Podstawowe elementy umowy o dzieło

Ustawodawca nie przewidział szczegółowej formy zawierania umowy o dzieło. Dozwolone jest zawieranie jej zarówno formie pisemnej jak i ustnej. Obie formy wywołują takie same skutki dla obu stron. Wszelkie zmiany w umowie powinny zawsze być dokonywane w takiej formie, w jakiej została zawarta umowa pierwotna. Ze względu jednak na bezpieczeństwo, najczęściej zawierana jest umowa o dzieło w formie pisemnej. W takim przypadku obie strony mają dowód w razie postępowania dowodowego.

Jeśli umowa o dzieło zawierana jest w formie pisemnej, istotne jest aby uwzględniała ona standardowe elementy:

 • określenie stron umowy- imiona i nazwiska (nazwy firmy) oraz adresy,
 • numery NIP i PESEL,
 • określenie przedmiotu umowy,
 • sposób wykonania dzieła,
 • termin rozpoczęcia zlecenia oraz zakończenia zlecenia,
 • określenie sposobu ustalenia wynagrodzenia,
 • kwotę wynagrodzenia netto
 • kwotę wynagrodzenia brutto i kwotę należnego podatku dochodowego
• kwotę wynagrodzenia brutto i kwotę należnego podatku dochodowego

Opodatkowanie umowy o dzieło

W przeciwieństwie do umowy zlecenia, umowa o dzieło zawsze jest odpłatna. Przychód z tytułu umowy o dzieło podlega opodatkowaniu. Sposób opodatkowania umowy o dzieło zależy od wysokości wynagrodzenia na jaką opiera umowa o dzieło. Jeśli bowiem wynagrodzenie jest niższe niż 200 zł brutto miesięcznie, przychód z tytułu umowy o dzieło opodatkowany jest ryczałtowo. Podatek w wysokości 18 proc. odprowadza się od kwoty brutto przychodu nie pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu.

W przypadku, gdy wynagrodzenie jest wyższe niż 200 zł brutto, wynagrodzenie podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Podatek w wysokości 18 proc. odprowadza się od kwoty brutto przychodu pomniejszonej o koszty uzyskania przychodu.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy o dzieło

Koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy o dzieło określone są w sposób zryczałtowany. Standardową stawką jest 20 proc. W przypadku jednak gdy przedmiotem umowy jest stworzenie utworu autorskiego z przekazaniem praw autorskich do tego dzieła, można przy wyliczaniu podatku zastosować wyższą stawkę kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50 proc. W przypadku umowy o dzieło można również uwzględnić koszty uzyskania przychodów w wysokości większej niż 50%. Wykonawca dzieła powinien jednak wykazać, że faktycznie poniesione przez niego koszty były wyższe.

Jeśli umowa o dzieło podpisana jest z pracownikiem zatrudnionym również na umowę o pracę, rodzi ona obowiązek ubezpieczeń społecznych. W takim wypadku koszty uzyskania przychodów oblicza się od kwoty przychodu pomniejszonej o potrącone przez płatnika składki na ubezpieczenie społeczne.

Płatnikiem składek na podatek dochodowy z tytułu umowy o dzieło jest zleceniodawca. Zleceniodawcą mogą być:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej[u1] .

Jeśli zleceniobiorca złoży oświadczenie zleceniodawcy potwierdzające, że wykonywane przez niego dzieło, wchodzi w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, płatnik nie jest zobowiązany do poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Zaliczki na podatek dochodowy z wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, płatnik zobowiązany jest odprowadzić w terminie do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym.

Rachunek do umowy o dzieło

Podstawą do rozliczenia podatku dochodowego z wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło jest rachunek wystawiany do danej umowy o dzieło. Rachunek taki powinien zawierać dane:

 • data wystawienia rachunku,
 • numer umowy której dotyczy,
 • dane wykonawcy dzieła,
 • dane zamawiającego,
 • przedmiot umowy,
 • Informacje na temat rozliczenia dla celów podatkowych:
o kwota brutto, o koszty uzyskania przychodów, o dochód, o podstawę opodatkowania zaokrąglona do pełnej złotówki, o kwotę podatku.
 • W przypadku, gdy umowa rodzi obowiązek ubezpieczeń społecznych powinna zawierać dodatkowo informacje rozliczeniowe dla celów ZUS:
o kwoty składek na ubezpieczenie społeczne potrącone z wynagrodzenia o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (do odliczenia od podatku oraz sfinansowaną przez przyjmującego zlecenie)
 • sposób płatności
o w przypadku przelewu numer konta bankowego, o w przypadku płatności gotówką data oraz podpis potwierdzający otrzymanie wynagrodzenia.
 • podpisy wykonawcy i zleceniodawcy

Umowy o dzieło na umownie.pl

Wyliczenia zaliczek na podatek dochodowy z tytułu umowy o dzieło nie będą stanowić najmniejszego problemu, jeśli przedsiębiorca korzystać będzie z aplikacji umownie.pl. Aplikacja ta niezwykle usprawnia proces wystawiania umów cywilnoprawnych oraz rachunków do tych umów. Wszystko odbywa się automatycznie. Aby wystawić umowę o dzieło wystarczy kliknąć polecenie NOWA UMOWA O DZIEŁO oraz postępować zgodnie ze wskazówkami.

Na aktywnym formularzu umowy o dzieło należy kolejno uzupełniać dane:

 • NUMER UMOWY – system automatycznie nada jej kolejny numer. Jeśli jednak chcemy zmienić format numeracji wystarczy go edytować
 • WYKONAWCA I TERMINY – w tej części należy wpisać dane wykonawcy dzieła (lub wybrać odpowiednie nazwisko z listy) oraz wprowadzić daty podpisywania umowy, rozpoczęcia oraz zakończenia zlecenia. Miejsce podpisania umowy system uzupełni automatycznie z danych wpisanych na początku pracy z aplikacją.
 • PRZEDMIOT UMOWY I WYNAGRODZENIE – w tej części określany przedmiot umowy o dzieło oraz wysokość wynagrodzenia, jakie za wykonanie dzieło należy się wykonawcy. Tu również należy określić wysokość kosztów uzyskania przychodów.
 • WARUNKI UMOWY- tu uzupełniamy warunki umowy czyli jej treść. System podpowiada najbardziej standardowe zapisy umów o dzieło. Jeśli jednak ustalenia między stronami były inne, można te warunki edytować.
 • PODPISY oraz UWAGI – w miejscu PODPISY system automatycznie uzupełnia nazwiska obu stron.

Do sporządzanej umowy można automatycznie wystawić rachunek. Wystarczy jedynie po wystawieniu umowy kliknąć na polecenie WYSTAW RACHUNEK. System automatycznie dokona wszelkich wyliczeń podatku oraz przygotuje gotowy formularz rachunku.

Zarówno umowę jak i rachunek można wydrukować lub zapisać w formacie PDF. Aplikacja umożliwia również bezpośrednie wysłanie umowy i wystawionego do niej rachunku z panelu do wykonawcy e-mailem.

Zalety programu umownie.pl

Aplikacja umownie.pl to nie tylko sprawne wystawianie umów i rachunków, ale również idealne zarządzanie wystawionymi dokumentami. Sporządzone dokumenty widoczne są w panelu użytkownika. Można je przeglądać oraz wyszukiwać po przedmiocie umowy, pracowniku lub wysokości wynagrodzenia. Aplikacja umożliwia również stworzenie bazy pracowników i przedmiotów umowy. Dostęp do aplikacji możliwy jest z każdego komputera z dostępem do Internetu o każdej porze. W razie problemów można kontaktować się z obsługą techniczną. Sprawdź co oferuje aplikacja umownie.pl. Zarejestruj się już teraz!

Umowa o dzieło - wystaw gotową umowę

Podaj adres e-mail i hasło