Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Umowa o dzieło a umowa zlecenie

Umowa o dzieło a umowa zlecenie

Umowa o dzieło? A może umowa zlecenie? Mimo, iż wiele osób uważa, że nie ma między nimi różnicy w rzeczywistości to dwa zupełnie odmienne typy umów. Czym się od siebie różnią? Która umowa jest bardziej korzystna dla pracodawcy i pracownika? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Umowa zlecenia a umowa o dzieło

Umowa zlecenia określona jest przez przepisy artykułów 734 – 751 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku ( Dz.U.1964.16.93). W umowie taj zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności dla zleceniodawcy, określonej w umowie jako przedmiot umowy zlecenie.

Umowa o dzieło określona jest natomiast przez przepisy artykułów 627-646 kodeksu cywilnego. Zleceniobiorca zobowiązuję się w umowie o dzieło do wykonania uzgodnionego w tej umowie dzieła, natomiast zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia za wykonane dzieło.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy zlecenia określone czynności, które należy wykonywać w sposób staranny. Z kolei przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie określonego dzieła. Może to być na przykład dzieło niematerialne stworzone w wyniku działalności twórczej.

Umowa o dzieło - wystaw gotową umowę

Podaj adres e-mail i hasło

Wynagrodzenie

Różnicą w przypadku tych dwóch umów jest wynagrodzenie. W przypadku bowiem umowy o dzieło wynagrodzenie musi być wypłacone a w przypadku umowy zlecenia – jeśli tak ustalą strony – może być ona wykonana bez wynagrodzenia. Jeśli jednak zleceniobiorca nie zobowiązał się wykonać zlecenia bezpłatnie, przysługuje mu wynagrodzenie, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w Kodeksie cywilnym. Przysługuje ono zleceniobiorcy dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba, że strony umówiły się na inny sposób uregulowania tej kwestii.

Wykonującemu dzieło po jego wykonaniu i zaakceptowaniu przez zamawiającego zawsze przysługuje wynagrodzenie. W przypadku umowy o dzieło konieczne jest uzyskanie konkretnego, wskazanego w umowie rezultatu, natomiast w przypadku umowy zlecenia wystarczy staranność w działaniu. Przyjmujący zlecenie nie odpowiada za jego rezultat.

Zarówno w przypadku umowy o dzieło jak i umowy zlecenia, rozliczenie następuje na podstawie wystawionego rachunku. Rachunek ten powinien wystawić zleceniobiorca, jednak przyjęło się, że rachunek ten wystawia zleceniodawca i przekazuje do podpisania wykonawcy.

Wykonawca

Umowa zlecenie powinna być wykonywana osobiście przez zleceniobiorcę. Istnieje jednak możliwość wykonania zlecenia przez inną osobę. Sytuacja taka jednak powinna zostać uwzględniona ze zleceniodawcą. Wykonanie zlecenia przez inną osobę jest również możliwe, jeżeli przyjmujący zlecenie jest zmuszony do tego przez okoliczność. W takim wypadku zleceniobiorca powinien powiadomić zleceniodawcę, kto będzie wykonywał zlecenie i gdzie jest jego miejsce zamieszkania.

Pokrycie kosztów

W przypadku umowy zlecenia, zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich wydatków, jakie poniósł zleceniobiorca w celu należytego wykonania zlecenia. Z kolei zleceniobiorca nie ma prawa korzystać z rzeczy i pieniędzy zleceniodawcy w innych sprawach, jak związane z wykonaniem tego konkretnego zlecenia.

Z kolei przy wykonywaniu umowy o dzieło, jeżeli materiałów na wykonanie dzieła dostarcza zamawiający, przyjmujący zamówienie powinien ich użyć w sposób odpowiedni oraz złożyć rachunek i zwrócić nie zużytą część.

Ubezpieczenia społeczne

Jedną z podstawowych różnic w przypadku tych dwóch typów umów jest ich „osdkładkowanie” do ZUS. Umowy zlecenie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu oraz wypadkowemu. Jeszcze do niedawna (do końca 2009 roku) umowy zlecenia podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu jedynie w sytuacji, gdy umowa była wykonywana w siedzibie zleceniodawcy. W przypadku umowy zlecenia opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe jest zazwyczaj dobrowolne. W razie decyzji o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorca powinien złożyć odpowiedni wniosek. Jeśli umowa zlecenia podpisywana jest z uczniami lub studentami do lat 26 na ogół nie odprowadza się z ich tytułu żadnych składek.

Umowy o dzieło nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, chyba, że umowa o dzieło została zawarta z własnym pracownikiem. Wówczas składki na ubezpieczenie społeczne należy potrącić od sumy przychodów ze stosunku pracy (umowa o pracę) i umowy o dzieło.

Podatek dochodowy

Przychody zarówno z tytułu umowy o dzieło jak i umowy zlecenia podlegają opodatkowaniu. W zależności od kwoty wynagrodzenia, przychód ten może być opodatkowany na dwa sposoby:

 • w przypadku gdy wynagrodzenie nie przekracza kwoty 200 zł brutto, przychód w obu przypadkach podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18 proc. Opodatkowaniu podlega kwota brutto nie pomniejszona o koszty uzyskania przychodów ani składki ZUS,
 • w przypadku gdy wynagrodzenie jest wyższe niż 200 zł brutto, przychód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych z odliczeniem kosztów uzyskania przychodów i składek ZUS.
Koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy zlecenia

Podstawy obliczania kosztów uzyskania przychodu w umowie zlecenia zostały uregulowane w art.22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istnieją dwa sposoby wyliczania kosztów uzyskania przychodów w przypadku umowy zlecenia:

 • koszty zryczałtowane – według w/w ustawy koszty te ustala się na poziomie 20 proc.
 • koszty faktycznie poniesione – jeśli wykonawca udowodni, że koszty konieczne do wykonania zlecenia były wyższe, za koszt uzyskania przychodów przyjmuje się koszty faktycznie poniesione (art. 22 ust. 10).

Koszty te (w przypadku wynagrodzenia powyżej 200 zł brutto) wylicza się od przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzone w danym miesiącu rozliczeniowym.

Koszty uzyskania przychodu w przypadku umowy o dzieło?

W przypadku umowy o dzieło występują dwie stawki kosztów uzyskania przychodów:

 • 20 proc. przychodu – stawka standardowa,
 • 50 proc. przychodu - w przypadku przekazania praw autorskich.

Jeśli wykonawca udowodni, że poniesione koszty były wyższe niż wynikające z zastosowania powyższych stawek, może przyjąć je w rzeczywistej wysokości.

Umowy na umownie.pl

Mimo, że cechy charakterystyczne zarówno umowy o dzieło jak i umowy zlecenie zostały wyraźnie opisane, wiele osób ma dość duże problemy, żeby nie tylko zakwalifikować zlecenie pod odpowiednią umowę, ale również ze sporządzeniem poszczególnych umów. Jakie zawrzeć zapisy w umowie, żeby można ją było zaliczyć do umowy zlecenie a jakie, aby można było zaliczyć do umowy o dzieło? Jakie standardowe zapisy powinny się znaleźć na każdej z umów? Jak wyliczyć koszty uzyskania przychodów oraz jak prawidłowo wyliczyć składki ZUS w przypadku umowy zlecenia? Pytania takie nurtują przede wszystkim niedoświadczonych w tym zakresie przedsiębiorców. O pomyłki tu jednak nie trudno i uważni powinni być nawet kadrowi z wieloletnim doświadczeniem. Jak uniknąć błędów przy sporządzaniu umów i wystawianiu do nich rachunków? Idealnym rozwiązaniem jest aplikacja umownie.pl. To nie tylko sprawne sporządzanie umów, ale również automatyczne wystawianie rachunków do każdej z umowy.

Jak wystawić umowę w umownie.pl?
 • Kliknij odpowiednie polecenie po prawej stronie NOWA UMOWA O DZIEŁO lub NOWA UMOWA ZLECENIE
 • System automatycznie nada kolejny numer umowie. Jeśli jednak chcemy nadać jej inny numer, wystarczy kliknąć polecenie ZMIEŃ NUMERACJĘ UMÓW i wpisać odpowiednią liczbę,
 • Wybierz pracownika z którym podpisujesz umowę. Jeśli wcześniej wprowadziłeś go do bazy wystarczy wybrać odpowiednie nazwisko z listy, jeśli nie wprowadź wszystkie dane, o które prosi system,
 • Uzupełnij kolejno datę podpisania umowy, datę rozpoczęcie i zakończenia zlecenia oraz miejsce podpisania umowy.
 • Uzupełnij przedmiot umowy zlecenia. Jeśli wcześniej wprowadzałeś dany przedmiot do bazy to tak jak w przypadku pracowników , wystarczy jedynie wybrać odpowiedni wynik z rozwijanej listy, jeśli nie, należy wprowadzić tu nazwę zlecenia oraz stawkę. Tu w zależności od tego jaką umowę podpisujemy należy jeszcze zaznaczyć:
o Jakie składki ZUS będą odprowadzane oraz czy będzie opłacane ubezpieczenie wypadkowe (w przypadku umowy zlecenia) o W przypadku umowy o dzieło należy wybrać jedynie wysokość kosztów uzyskania przychodu. Do wyboru jest standardowa stawka 20 proc. oraz 50 proc. w przypadku umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich.
 • W kolejnej części należy uzupełnić warunki umowy. System proponuje kilka standardowych zapisów. Można je edytować, usunąć lub dodać nowe.
 • Nazwiska obu stron system wypełni automatycznie. Nam pozostaje jedynie kliknąć ZAPISZ.
Rachunki do umów cywilnoprawnych na umownie.pl

Po sporządzeniu umowy można ją wydrukować, wysłać e-mailem do wykonawcy lub zapisać w formacie PDF. Do sporządzonej umowy, można wystawić rachunek. Wystarczy jedynie kliknąć polecenie WYSTAW RACHUNEK. System sam automatycznie wylicza wszystkie składki oraz zaliczki na podatek dochodowy. Gotowy rachunek można tak jak umowę wydrukować, wysłać e-mailem do wykonawcy oraz zapisać.

Zalety umownie.pl

Serwis umownie nie tylko pomaga rozwiązać problemy związane ze sporządzeniem umowy oraz wystawieniem rachunku. Serwis ten niezwykle usprawnia pracę, bowiem będąc aplikacją online dostępny jest w każdym miejscu i czasie, jeśli ma się komputer z dostępem do Internetu.

Aplikacja Umownie.pl to również dostępna cena. Dla osób, które wystawiają jedną umowę miesięcznie aplikacja dostępna jest bezpłatnie, aby móc wystawiać nieograniczona ilość umów, wystarczy wykupić abonament Premium w przystępnej cenie.

Możliwość tworzenia bazy danych pracowników oraz przedmiotów umów niezwykle usprawnia sporządzanie tych dokumentów. Wystarczy bowiem wybrać odpowiednią pozycję z listy a wszystkie dane system wypełnia automatycznie.

Aplikacja umownie.pl to również przyjazny interfejs i niezwykle prosta i intuicyjna obsługa. Sprawdź już teraz zarejestruj się i wypróbuj ją bezpłatnie!

Umowa o dzieło - wystaw gotową umowę

Podaj adres e-mail i hasło

Umowa zlecenia czy umowa o dzieło

Każda osoba podpisująca jakąkolwiek umowę z pracodawcą lub zleceniodawcą powinna doskonale orientować się w konsekwencjach wywoływanych przez użycie...