Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Rozwiązanie umowy

Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę? Czy zakończenie stosunku pracy zawsze musi się wiązać z wypowiedzeniem? Na jakich zasadach rozwiązuje się umowę o pracę na mocy porozumienia stron?

Sposoby rozwiązania umowy o pracę rozróżnione są w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeksu pracy. Rozwiązanie stosunku pracy uzależnione jest od sposoby nawiązania stosunku pracy oraz powodów zakończenia tej współpracy:

 • Wskutek porozumienia stron,
 • Wskutek wypowiedzenia,
 • Wskutek oświadczenia jednej ze stron o rozwiązaniu stosunku pracy ze skutkiem natychmiastowym,
 • Wskutek upływu czasu, na jaki był zawarty,
 • Wskutek wykonania pracy, do której był zawarty,
 • Wskutek odwołania (stosunek pracy na podstawie powołania)
 • Wskutek wygaśnięcia mandatu (stosunek pracy na podstawie wyboru).
Rozwiązanie a wygaśnięcie stosunku pracy

Najważniejsze w przypadku rozwiązania umowy jest rozróżnienie rozwiązania tej umowy a jej wygaśnięcia. Rozwiązaniem jest dwustronna czynność prawna, w wyniku której następuje zakończenie stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy oprócz charakteru dwustronnego charakteryzuje się zgodnym zamiarem stron. To właśnie odróżnia rozwiązanie umowy od odstąpienia od umowy i jej wygaśnięcia.

Rozwiązanie umowy może nastąpić w wyniku:

 • porozumienia stron,
 • oświadczenia o rozwiązaniu umowy jednej ze stron za wypowiedzeniem bądź bez wypowiedzenia,
 • upływu czasu, na który została zawarta umowa (umowa na czas określony),
 • ukończenia pracy, dla której umowa została zawarta.
 

Wygaśnięcie umowy o pracę, następuje w wyniku zdarzeń losowych niezależnych od obu stron.

Najczęściej wygaśnięcie umowy następuje w wyniku:

 • śmierci jednej ze stron
 • nieobecności przez 3 miesiące pracownika w pracy (w wyniku tymczasowego aresztowania).

W razie naruszenia przez pracodawcę przepisów regulujących wygaśnięcie stosunku pracy, pracownikowi przysługuje prawo odwołania do sądu pracy.

Odstąpienie od umowy ma moc wsteczną a wykonanie przysługującego stronie prawa niesie skutki ex tunc, czyli od początku trwania stosunku prawnego. W wyniku odstąpienia od umowy strony powinny zwrócić sobie dotychczasowe świadczenia.

Rozwiązanie oraz wygaśnięcie umowy o pracę działa natomiast na przyszłość.

Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę

Dodatkowo, w przypadku umowy o pracę na okres próbny, rozwiązanie umowy następuje:

 • po upływie czasu na jaki została zawarta,
 • w wyniku wypowiedzenia.
Jakie są okresy wypowiedzenia umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia ma na celu głównie ochronę obu stron podpisujących umowę. Dotyczy to zarówno pracownika jak i pracodawcy. Pracownik w razie wypowiedzenia ma czas na znalezienie drugiej pracy oraz w przypadku okresu wypowiedzenia dłuższego niż 2 tygodnie może wziąć wolne dni w celu poszukiwania pracy.

Ochrona pracodawcy natomiast dotyczy w głównej mierze zapewnienia czasu na znalezienie nowej osoby na zwalniane miejsce pracy.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy głównie od rodzaju zawartej umowy, czasu na jaki została ona zawarta (umowy terminowe) oraz długości okresu zatrudnienia.

W przypadku umów na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy:

 • 2 tygodnie dla okresu zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc dla okresu zatrudnienia od 6 miesięcy do 3 lat,
 • 3 miesiące dla okresu zatrudnienia co najmniej 3 lata,

W przypadku umów zawartych na okres próbny stosuje się okres wypowiedzenia od 3 dni roboczych (okres zatrudnienia do 2 tygodni) do 2 tygodni w przypadku okresu próbnego na 3 miesiące.

W przypadku umów na czas określony, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Umowa taka może zostać wypowiedziana tyko w przypadku zatrudnienia dłuższego niż 6 miesięcy.

Umowy na zastępstwo mogą zostać rozwiązane z zachowaniem 3 dniowego okresu wypowiedzenia.

Dodatkowo, jeśli okres wypowiedzenia wynosi co najmniej 3 tygodnie, pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy od 2 do 3 dni w zależności od długości okresu zatrudnienia.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Bez względu na formę zakończenia stosunku pracy, oświadczenie o jego zakończeniu powinno nastąpić na piśmie. W przypadku braku pisemnego oświadczenia, każda ze stron może dochodzić praw w sądzie, który uzna rację strony poszkodowanej uznając wypowiedzenie za bezskuteczne. Na tej podstawie zasądzić może nie tylko przywrócenie pracownika ale również wypłatę odszkodowania.

Jeśli umowę na czas nieokreślony wypowiada pracodawca, powinien on wskazać w oświadczeniu przyczynę rozwiązania tej umowy. Przyczyna rozwiązania umowy o pracę powinna być stosowna i rzeczywista. Zarzut „niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków” zawsze może zostać odrzucony przez sąd.

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Artykuł 52 Kodeksu pracy dopuszcza możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika w przypadkach:

 • Pracownik dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,
 • Pracownik popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo,
 • Pracownik utracił z własnej winy uprawnienia do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku
 • Nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika dłuższej niż 1 miesiąc lub niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby (art. 53 k.p.)

Należy jednak pamiętać, że każde oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno zawierać pouczenie o przysługującym prawie do odwołania się do sądu pracy.

Wypowiedzenie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia przez pracownika

Pracownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy przedłoży pracodawcy oświadczenie lekarskie o szkodliwości wykonywanej pracy na zdrowie pracownika.

Jeśli jednak pracodawca zapewni pracownikowi we wskazanym terminie inne stanowisko pracy, które nie ma negatywnego wpływu na stan zdrowia pracownika i jego kwalifikacje zawodowe, wypowiedzenie zostanie cofnięte.

Pracownik może również wypowiedzieć umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeśli pracodawca dopuścił się naruszenia praw pracownika.

Zarejestruj się i wypróbuj za darmo!

Urlop a wypowiedzenie

Urlop a wypowiedzenie

Prawo chroni pracowników przebywających na urlopie (wypoczynkowym, pracowniczym) uniemożliwiając pracodawcy złożenie mu wypowiedzenia umowy o pracę w...

Pokaż więcej
Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę nie w każdym przypadku jest decyzją ostateczną i nieodwracalną. Istnieją sytuacje, w których cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Utrata pracy to zwykle poważny problem, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy i trudności ze znalezieniem stałego...

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę nie musi być bezpośrednim wynikiem zaniedbań ze strony pracownika lub pracodawcy. Istnieją sytuacje, gdy ustanie stosunku...

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Wypowiedzenie to jedna z form rozwiązania umowy o pracę, z której może skorzystać każda ze stron – pracodawca i pracownik. Kodeks pracy szczegółowo...

Wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jedną z metod rozwiązania tego stosunku. Odbywa się ono z zakończeniem okresu wypowiedzenia lub bez zachowania okresu...

Rozwiązanie umowy wzór

Rozwiązanie umowy wzór

Rozwiązanie umowy niesie za sobą wiele konsekwencji zarówno prawnych. Strony współpracujące wcześniej przy realizowaniu umowy decydują się zakończyć...

Wzór wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę jest bez wątpienia jednym z najbardziej przykrych wydarzeń, jakie mogą nastąpić w trakcie współpracy, szczególnie, jeśli...

Wypowiedzenie umowy wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę najczęściej odbywa się przez dostarczeniu odpowiedniego pisma pracodawcy. Pracownik musi jedynie zachować odpowiednie ...

Odstąpienie od umowy wzór

Zakończenie stosunku zobowiązaniowego, zgodnie z prawem cywilnym, może zostać dokonane na kilka sposobów. Jednym z nich może być odstąpienie od umowy....

Wypowiedzenie umowy

Jednym z najpowszechniejszych sposobów rozwiązywania umowy o pracę jest wypowiedzenie. Wypowiedzenie przez pracownika może mieć formę ustną...