Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Rachunek do umowy o dzieło

Umowa o dzieło jest umową rezultatu (a więc musi przynieść określony efekt) i za jej wykonanie zawsze należy się wynagrodzenie. Oznacza to, że nie można wykonywać jej nieodpłatnie (jak np. umowy zlecenie), w związku z tym – zawsze wiąże się z koniecznością wystawienia do niej rachunku.

Rachunek do umowy o dzieło zgodnie z prawem wystawia wykonawca dzieła. Wystawia się go zawsze nawiązując do konkretnej umowy o dzieło. Na podstawie rachunku odprowadza się także zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W praktyce jednak często dzieje się, że zleceniodawca (zamawiający dzieło) pomaga w sporządzeniu rachunku (posiada on przeważnie większą wiedzę odnośnie wystawiania rachunków). Umowa o dzieło nie jest regulowana przez Kodeks pracy, lecz przez Kodeks cywilny (art. 627 – 646). Zatem nie można dochodzić swoich praw z tytułu umowy o dzieło w sądzie pracy. Stosowane rozliczenia podlegają także innym regulacjom niż te wynikające z umowy o pracę.

Rachunek do umowy o dzieło - wystaw

Podaj adres e-mail i hasło

Koszty uzyskania przychodu z umowy o dzieło

Wiele osób, przed wystawieniem rachunku do umowy o dzieło, zastanawia się, w jaki sposób należy poprawnie ustalić koszty uzyskania przychodu. Naturalne jest, że dla osoby wykonującej dzieło najkorzystniejsze jest zastosowanie jak najwyższych kosztów uzyskania przychodu. Jednak zastosowane koszty muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa (art. 22 ust. 9 pkt 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Możliwe koszty uzyskania przychodu (przy umowie o dzieło):

  • 1. 50% - stosuje się taką stawkę w przypadku korzystania przez twórcę (czyli tu: wykonawcę dzieła) z praw autorskich, czy też z praw pokrewnych, a także gdy rozporządza on nimi. Koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% stosuje się także w sytuacji, gdy razem z umową o dzieło dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych.
  • 2. Zgodnie z art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) wykonawca dzieła może przyjąć koszty uzyskania przychodu zgodnie z faktycznie poniesioną wysokością. Jest to możliwe w przypadku, gdy jest on w stanie udowodnić, że faktycznie poniósł wyższe koszty niż te które wynikają z zastosowania normy procentowej.
  • 3. 20% - w innych niż wymienione sytuacjach.

Składki ZUS na rachunku do umowy o dzieło

Z tytułu umowy o dzieło przeważnie nie odprowadza się składek do ZUS. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy umowę o dzieło podpisuje się ze swoim pracodawcą. W takim przypadku składki na rzecz ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego) pracodawca oblicza od sumy wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę i umowy o dzieło.

Podatek z tytułu umowy o dzieło

Z tytułu umowy o dzieło pobiera się zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest ona obliczana od kwoty należności za wykonane dzieło (art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Stroną, która odprowadza zaliczkę do urzędu skarbowego jest płatnik umowy (a więc zamawiający dzieło).

Przyjmuje się zasadę obliczania tej zaliczki według najniższej stawki podatku. Jest jednak możliwość zastosowania wyższego progu podatkowego – aby tak się stało wykonawca dzieła musi wnioskować na piśmie o obliczanie zaliczki wg wyższej stawki. Zamawiający dzieło ma obowiązek wysłać na początku następnego roku do wykonawcy odpowiednie rozliczenie. Na tej podstawie wykonawca dzieła będzie uzupełniał swoje roczne zeznanie podatkowe.

Rachunek do umowy o dzieło

Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło jest wypłacane na podstawie rachunku. Na tej samej podstawie odprowadza się zaliczkę na poczet podatku dochodowego. Rachunek do umowy o dzieło musi zawierać te same elementy, jakie są wymagane w przypadku jakiegokolwiek innego rachunku dokumentującego sprzedaż towarów i usług.

Elementy rachunku do umowy o dzieło:

  • numer rachunku (najczęściej wpisuje się taki sam numer, jakim jest opatrzona umowa o dzieło);
  • data wystawienia;
  • określenie (za pomocą podania imienia i nazwiska oraz adresu) wystawcy rachunku i zamawiającego (w przypadku firm wpisuje się zamiast nazwiska nazwę / identyfikator firmy);
  • wskazanie rodzaju przekazanego dzieła;
  • określenie wartości dzieła (kwota netto);

Aby na podstawie wystawionego rachunku do umowy o dzieło łatwiej odprowadzić prawidłową zaliczkę na podatek dochodowy – często wpisuje się na rachunek także informacje o wartości kosztów uzyskania przychodów, kwotę podatku oraz wartość brutto rachunku. Dodatnie tych (choć nieobowiązkowych) pól stanowi duże ułatwienie i usprawnienie pracy.

Generator umów o dzieło

Dla osób, które często nawiązują współpracę na podstawie umowy o dzieło (jako wykonawca lub zamawiający) bardzo przydatny będzie dobry program, w którym szybko i prawidłowo można wystawić taką umowę. Dobry generator umów (jak np. ten z umownie.pl) umożliwia archiwizację zrealizowanych umów, kontrolę terminowości ich wykonywania oraz tworzenie rachunków do umów. Jest to duża pomoc, z której warto skorzystać – szczególnie, że jest dostępna za darmo. Możesz to sprawdzić rejestrując się na umownie.pl.

Dodatkowo po sporządzeniu umowy, wystarczy kliknąć WYSTAW RACHUNEK aby system wygenerował automatycznie rachunek do wystawianej umowy. Nie trzeba przeliczać składek do ZUS ani wysokości zaliczki na podatek dochodowy.

Rachunek do umowy o dzieło - wystaw

Podaj adres e-mail i hasło

Rachunek do umowy o dzieło 2012

Rachunek do umowy o dzieło. Rachunek do umowy o dzieło jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy o dzieło – umowy cywilnoprawnej,...

Umowa o dzieło rachunek

Umowa o dzieło rachunek

Rachunek do umowy o dzieło obejmować powinien całość wynagrodzenia należnego z tytułu prac związanych z wykonaniem dzieła. Co więcej, może on obejmować...

Rachunek do umowy o dzieło druk

Rachunek do umowy o dzieło druk

Rachunek do umowy o dzieło można wystawić odręcznie, można również sporządzić go poprzez dostępne na rynku programy do wystawiania rachunków. W jednym i...

Rachunek do umowy o dzieło wzór

Zasada swobody umów i wyboru różnorodnych form zatrudnienia oraz dążenie do obniżania kosztów działania przedsiębiorstwa sprawiają, iż pracodawcy coraz...

Rachunek do umowy o dzieło xls

Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej za wykonane na rzecz osób trzecich prace możesz rozliczać się na podstawie umowy o dzieło lub umowy...

Pokaż więcej

Rachunek do umowy o dzieło doc

Rachunek do umowy o dzieło doc? Na Umownie.pl mamy dla Ciebie coś znacznie lepszego – profesjonalne umowy o dzieło i rachunki do nich.

Umowa o dzieło wzór rachunek

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, uregulowaną przepisami Kodeksu Cywilnego. Zawarcie umowy o dzieło nie zawsze jest możliwe. Możemy ją zawrzeć...