Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Praca na zleceniu i prowadzenie własnej firmy

Czasami ciężko jest nam wyżyć z jednej pensji. Takie przekonanie wyraża wiele osób, które jednocześnie prowadzą własną firmę i do tego pracują jeszcze w ramach umowy zlecenia. Warto wiedzieć, jakie takie osoby mają swoje prawa i obowiązki, w szczególności względem innych, kontrolujących ich działalność podmiotów.

Zasada, której winni przestrzegać wszyscy przedsiębiorcy, jest prosta. Otóż każda osoba, która chce podjąć się prowadzenia działalności gospodarczej, ma obowiązek opłacania z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Od tej generalnej zasady jest oczywiście kilka wyjątków, ale nie o nich teraz. Możemy w wielu przypadkach spotkać się z tym, że przedsiębiorca jednocześnie prowadzi działalność, a przy tym świadczy pracę na postawie umowy zlecenia, która została zawarta z innym podmiotem. Warto zatem wiedzieć, że jeśli ma miejsce taka sytuacja, to wówczas osoba, która wykonuje pracę na podstawie zawartej umowy zlecenia, nie ma obowiązku dokonywania wpłat na obowiązkowe składki społeczne, które wiążą się z prowadzeniem przez nią przedsiębiorstwa. Taka osoba winna opłacać składki wyłącznie ze zlecenia. I gdyby na tym był koniec, to cała sprawa byłaby niezwykle prosta. Jednak w większości przypadków okazuje się, że powyższa możliwość zależy od przychodu, który jest osiągany z tytułu takiej umowy.

Musimy wiedzieć, że w momencie kiedy osoba, która pracuje na podstawie umowy zlecenia, podejmuje się prowadzenia działalności gospodarczej, to pojawiają się zbiegi tytułów do ubezpieczenia. Dzieje się tak dlatego, że osoba stająca się przedsiębiorcą automatycznie zaczyna podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Wówczas, kiedy podstawa wymiaru składek u osoby w nawiązaniu do umowy zlecenia ma mniejszą wartość niż ta, która go obowiązuje (najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne) w związku z prowadzoną przez nią działalnością, trzeba będzie opłacać składki nałożone przez założoną działalność. Zatem taka sytuacja będzie miała miejsce wówczas, kiedy podstawa wynikająca ze zlenienia jest niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na miesiąc, które zostało przyjęte w celu ustalenia kwoty, będącej ograniczeniem rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, jeśli opłaca się składki na zasadach ogólnych. Aktualnie do końca 2011 roku kwota ta będzie wynosić 2015,40 zł. W przypadku zaś nowych przedsiębiorców - 30% aktualnego wynagrodzenia minimalnego, które do końca tego roku będzie stanowiło kwotę 415,80 zł.

Z kolei jeśli będziemy mieli do czynienia z odwrotną sytuacją, czyli kiedy podstawa wymiaru składek od zlecenia będzie taka sama, lub nawet wyższa niż minimalna podstawa wymiaru wiążąca się z działalnością, to wówczas przedsiębiorca ma prawo wyboru. Może zatem zdecydować, czy chce podlegać ubezpieczeniom społecznym w związku z prowadzoną działalnością, czy też w związku z umową zlecenia. Bardzo często okazuje się, że wynagrodzenie ze zlecenia jest naprawdę wysokie. Jednak zwykle płatność za jego wykonanie ma miejsce dopiero po tym, jak nastąpi zakończenie pracy. W związku z tym, pojawiają się wątpliwości, którym tytułem winni zostać objęci tacy przedsiębiorcy-zleceniobiorcy.

Załóżmy, że ze zlecenia możemy uzyskać znacznie wyższą kwotę, niż obowiązującą nas najniższą podstawę wymiaru składek społecznych, które wiążą się z działalnością. W związku z tym nie wiemy, czy w całym okresie, w jakim będziemy wykonywać nasze zlecenie, będziemy mogli opłacać składki społeczne ze zlecenia, a nie z działalności. Ustawodawstwo kieruje nas tutaj do art. 9 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Przepis ten stanowi, iż prawo wyboru tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dane jest tylko tej osobie, u której miesięczny przychód, który zostanie otrzymany ze zlecenia, będzie miał wysokość przynajmniej równą obowiązującej ją najniższej podstawie wymiaru.

Zatem jeśli będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której w związku z wykonywaniem umowy zlecenia w danym miesiącu zleceniobiorca nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, lub też wypłacone mu wynagrodzenie okaże się mieć wartość niższą od tej obowiązującej go w danym miesiącu (najniższa podstawa wymiaru składek), to wówczas nadrzędna okaże się podległość w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. W okresie, w którym nie pojawia się żadne wynagrodzenie za zlecenie, nie pojawia się możliwość dokonania wyboru w zakresie tytułu, z którego należy opłacać składki. Taka możliwość pojawi się na pewno w ostatnim miesiącu wykonywania zlecenia. Wówczas będzie możliwość dokonania zmiany tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Na koniec warto mieć świadomość tego, że zasady, które właśnie zostały omówione, dotyczą tylko osób, które prowadzą działalność na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, ewentualnie tych, którzy zostali objęci przepisami szczególnymi. W stosunku do pozostałych osób, które prowadzą działalność, pojawia się możliwość wyboru tytułu bez względu na to, jaka jest wysokość wynagrodzenia, która przysługuje im z umowy zlecenia. Do takich osób zaliczać będziemy przede wszystkim twórców i artystów. Znajdą się tam również osoby, które prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu. Do grupy tej zaliczać należy również wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników należących do spółek jawnych, komandytowych czy partnerskich.

Zarejestruj się i wypróbuj za darmo!