Regulamin serwisu internetowego Umownie.pl

§1 Przedmiot regulaminu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu internetowego zapewniającego wsparcie prawne dla przedsiębiorców, a znajdującego się pod adresem www.umownie.pl.

§2 Słowniczek

Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:

§3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z Serwisu koniecznym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka), a do korzystania z Aplikacji - oprócz w/w - także konto poczty elektronicznej (email).
 2. Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis są zobowiązani zapewnić we własnym zakresie powyższe urządzenie oraz konieczne oprogramowanie.

§4 Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usługi Informacyjnej zostaje z zawarta w momencie wprowadzenia do przeglądarki internetowej adresu URL Serwisu, a rozwiązana w momencie zakończenia przeglądania stron Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Informatycznej zostaje zawarta w momencie pierwszego skorzystania przez Użytkownika z Aplikacji i zostaje zawarta:
  1. na czas nieokreślony w przypadku pakietu Podstawowego o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. a;
  2. na czas określony wynoszący rok, który liczony jest od momentu opłacenia stosownego pakietu w przypadku pakietu, o których mowa w § 7 ust. 1 lit. b przy zastrzeżeniu, że po zakończeniu okresu, o którym mowa powyżej umowa taka przeistacza się w umowę, o której mowa w lit. a chyba, że Użytkownik po raz kolejny opłaci stosowny pakiet.

§5 Pierwsze skorzystanie z Aplikacji

 1. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik zobowiązany jest za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem http://www.umownie.pl/zarejestruj/, podać swój adres e-mail oraz stworzyć Hasło, a także opcjonalnie Login. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia pierwsze skorzystanie z Aplikacji.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag Regulaminu przez Użytkownika.

§6 Funkcjonalność Aplikacji

 1. Użytkownik za pomocą Aplikacji:
  1. tworzy Dokumenty (w tym stosowne rachunki), których katalog zawiera załącznik do Regulaminu, z uwzględnieniem § 7 Regulaminu;
  2. kontaktuje się z Prawnikiem;
  3. zleca Usługodawcy wykonanie dodatkowych usług, nieobjętych niniejszym Regulaminem.
 2. W celu sprawnego korzystania ze swoich funkcjonalności Aplikacja umożliwia:
  1. stworzenie i zarządzanie bazą stworzonych przez Użytkownika Dokumentów;
  2. stworzenie i zarządzanie bazą przedmiotów umów przez Użytkownika stworzonych w ramach Aplikacji;
  3. stworzenie i zarządzanie bazą kontrahentów;
  4. stworzenie i zarządzanie bazą zdefiniowanych przez Użytkownika Dokumentów;
  5. dodawanie do tworzonych przez Użytkownika Dokumentów wybranego przez Użytkownika logo;
  6. tworzenie kopert.
 3. Pomoc w korzystaniu z Aplikacji zapewniają umieszczone w niej porady.
 4. Aplikacja zapewnia Użytkownikowi w celu automatycznego uzupełnienia danych drugiej strony umowy przy redagowaniu umów dostęp do jawnej i powszechnie dostępnej na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl/regon/ wyszukiwarki przedsiębiorców wpisanych do rejestru REGON. Użytkownik może tym samym wpisać jedynie NIP drugiej strony umowy, a pozostałe pola z jego danymi zostaną automatycznie uzupełnione w oparciu o dane znajdujące się w rejestrze REGON.
 5. W ramach Serwisu bądź Aplikacji mogą być eksponowane reklamy oraz inne materiały promocyjne, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.

§7 Pakiety

 1. Użytkownik może korzystać z Aplikacji w ramach następujących pakietów:
  1. pakiet Podstawowy, w ramach którego Użytkownikowi udostępniane są Umowy i Dokumenty, a Użytkownik może redagować według swoich potrzeb nieograniczoną liczbę Dokumentów i Umów wskazanych w załączniku do Regulaminu, (co obejmuje także wystawienie stosownych rachunków), ale tak zredagowanych Dokumentów czy Umów nie może drukować, wysyłać, edytować czy usuwać. Ponadto Użytkownik może dodawać nieograniczoną liczbę kontrahentów do stosownej bazy, ale tak dodanych kontrahentów nie może edytować ani usuwać;
  2. pakiet Plus, w ramach którego Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich Dokumentów wskazanych w załączniku do Regulaminu, wraz z możliwością nielimitowanego ich redagowania, edytowania czy usuwania (co dotyczy również stosownych rachunków oraz kontrahentów). Ponadto, w ramach niniejszego pakietu Użytkownik otrzymuje jednorazową pomoc Prawnika przy ustosunkowywaniu się do ewentualnych uwag kontrahenta Użytkownika do stworzonego przez niego Dokumentu.
 2. Usługodawca uzależnia świadczenie Usługi Informatycznej w ramach pakietu wskazanego w ust. 1 lit. b od wcześniejszego uiszczenia opłaty wskazanej w Cenniku.
 3. Usługodawca po otrzymaniu opłaty wskazanej w Cenniku wysyła na adres email Użytkownika za pośrednictwem adresu email fakturyelektroniczne@infakt.pl stosowną, czytelną fakturę VAT w wersji elektronicznej, zapewniając o jej autentyczności i integralności w rozumieniu § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528). Dla usunięcia wszelkich wątpliwości przyjmuje się, że akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację przez Użytkownika takiego sposobu przesyłania faktur w rozumieniu § 3 w/w Rozporządzenia.
 4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości zaznacza się, że Użytkownikowi nie przysługuje zwrot opłat, które uiścił w oparciu o Regulamin i Cennik, chyba że z postanowień Regulaminu bądź oddzielnych ustaleń Usługodawcy i Użytkownika wynika wyraźnie inaczej.

§8 Obowiązki Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis

 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie procesu tworzenia Loginu i Hasła prawdziwych danych osobowych i kontaktowych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Usługi Informatycznej, a także do aktualizacji powyższych danych. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia wyżej określonego obowiązku.
 2. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis zobowiązani są do korzystania z Serwisu i Aplikacji w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zobowiązani są szanować dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik dla ochrony swoich interesów powinien zachować w tajemnicy dane umożliwiające dostęp do Aplikacji tym bardziej, że umożliwiają mu one dostęp również do innych serwisów Usługodawcy. W przypadku, gdy Użytkownik utraci te dane, możliwe jest odzyskanie Loginu i wygenerowanie nowego Hasła za pośrednictwem opcji Zapomniałem hasła. Po wybraniu tej opcji należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez Serwis.
 4. Użytkownik i inna osoba odwiedzająca Serwis ponoszą całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie do Serwisu i Aplikacji treści.
 5. Usługodawcy względem Użytkownika przysługuje prawo do zawieszenia bądź pozbawienia dostępu do Aplikacji w przypadku, gdy Użytkownik wykracza przeciw postanowieniom Regulaminu lub jego działania mogą zagrozić bezpieczeństwu danych zgromadzonych w Serwisie bądź Aplikacji lub jego działania godzą w dobre imię Usługodawcy bądź renomę Serwisu bądź Aplikacji.

§9 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Użytkownika działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Dokumentach przez Użytkownika ustalenia handlowe takie jak np. ceny, terminy i sposoby płatności, terminy wykonania zobowiązań czy wysokość kar umownych. Wszystkie w/w elementy umieszczone w Dokumentach mają charakter niewiążących Przedsiębiorcy i edytowalnych propozycji. Jednocześnie Usługodawca przypomina, że zgodnie z treścią art. 22 Kodeksu pracy Zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 tego artykułu jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy.
 2. Usługodawca zapewnia, że udostępnione za pośrednictwem Aplikacji Dokumenty odpowiadają pod względem formalnym przepisom prawa polskiego.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby go odwiedzającej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej Serwisu bądź Aplikacji. Zaprzestanie świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość czy rzetelność danych kontrahenta uzyskanych przez Użytkownika przy wykorzystaniu funkcjonalności Aplikacji opisanej w § 6 ust. 4.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Serwisie bądź Aplikacji, czy też rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego działania sprzętu lub oprogramowania Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Aplikacji.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia lub błędnego działania Serwisu bądź Aplikacji, oraz nieprawidłowego korzystania z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika i innej osoby odwiedzającej Serwis chyba, że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.
 10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu czy Aplikacji przez Użytkownika bądź inna osobę odwiedzającą Serwis w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik bądź inna osoba odwiedzająca Serwis winni zgłaszać na piśmie na adres wskazany w oznaczeniu Usługodawcy, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@umownie.pl, pod rygorem ich nieuwzględnienia.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis.
 3. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia chyba, że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Usługodawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres email podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§11 Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Aplikacji, jak również sama Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie bądź w Aplikacji.
 3. Korzystanie z Serwisu bądź Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Serwis nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§12 Ochrona danych

 1. Usługodawca przetwarza, z zastrzeżeniem ust. 2 dane osobowe Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe świadczenie Usług, co obejmuje m.in. wysyłanie na adres email Użytkownika wiadomości systemowych oraz informacji w przedmiocie utrudnień, przerw technicznych czy zmian w sposobie działania Serwisu bądź Aplikacji.
 2. Dodatkowo Usugodawca jest upoważniony do wykorzystywania adresu email oraz numeru telefonu Użytkownika w celu przekazywania za ich pośrednictwem Użytkownikowi informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzących od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących bądź z nim powiązanych.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, a także prawo do ich edycji i żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usługi Informatycznej, a Użytkownik zażądał zaprzestania ich przetwarzania, wówczas takie żądane traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Informatycznej.
 4. Wszelkie dane osobowe udostępnione Usługodawcy są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 5. Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Aplikacji.

§13 Polityka prywatności

 1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca bądź podmioty przez niego upoważnione są uprawnione do zbierania i przetwarzania danych niezbędnych do świadczenia Usług, niebędących jednak danymi osobowymi.
 2. Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis pozwala na jego identyfikację celem usprawnienia korzystania z Serwisu oraz umożliwienia korzystania z Aplikacji, gdyż akceptowanie plików cookies na komputerze Użytkownika umożliwia do niej dostęp, tj. jest niezbędne do dostarczenia Użytkownikowi Usługi Informatycznej. Każda osoba odwiedzająca serwis może poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim komputerze bądź tak zapisane pliki trwale usunąć. Umożliwienie przeglądarce zapisywania na komputerze plików cookies oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na takie zapisywanie. Usługodawca zapewnia, że zapisywanie na komputerze Użytkownika bądź innej osoby odwiedzającej Serwis plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w jej komputerze czy oprogramowaniu.
 3. Usługodawca oświadcza, że gromadzi informacje o osobach odwiedzających Serwis czy korzystających z Aplikacji wyłącznie na swoje potrzeby, a udostępnianie tychże osobom trzecim możliwe jest tylko, gdy:
  1. wymagają tego przepisy prawa;
  2. w celu świadczenia Usług i po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika;
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników bądź innych osób odwiedzających Serwis w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie i może zostać w każdym momencie zapisana na nośniku bądź wydrukowana.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i Cennika, przy czym zmiany Cennika nie mają wpływu na świadczenie Usług już opłaconych.
 3. Zmiany, o których mowa powyżej obowiązują w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu w nowym brzmieniu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2013 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu serwisu internetowego Umownie.pl

Lista Dokumentów dostępnych w ramach Aplikacji:

Lp. Zawód Umowa o pracę Umowa zlecenie Umowa o dzieło Umowa współpracy miedzy przedsiębiorcami
1.Agent nieruchomościjestjestbrakjest
2.Blacharz / lakiernik samochodowyjestjestjestbrak
3.Cukiernikjestjestjestbrak
4.Dziennikarzjestjestjestjest
5.Elektrykjestjestjestjest
6.Farmaceutajestjestbrakbrak
7.Fotografjestjestjestjest
8.Fryzjerjestjestjestbrak
9.Grafikjestjestjestjest
10.Handlowiecjestjestbrakjest
11.Hostessajestjestbrakbrak
12.Informatyk/administrator siecijestjestjestjest
13.Kasjer/sprzedawcajestjestbrakbrak
14.Kelnerjestjestbrakbrak
15.Kierowcajestjestjestjest
16.Kierownik budowyjestjestjestjest
17.Kosmetyczka/wizażystkajestjestjestbrak
18.Krawiecjestjestjestbrak
19.Księgowajestjestbrakjest
20.Kucharzjestjestjestbrak
21.Magazynier/operator wózka widłowegojestjestbrakbrak
22.Malarz/tapeciarzjestjestjestjest
23.Mechanik samochodowyjestjestjestjest
24.Modeljestjestjestjest
25.Murarzjestjestjestjest
26.Nianiajestjestbrakbrak
27.Ochroniarzjestjestbrakjest
28.Piekarzjestjestjestbrak
29.Pielęgniarka/opiekunka środowiskowajestjestbrakbrak
30.Programistajestjestjestjest
31.Recepcjonistajestjestbrakjest
32.Redaktor tekstów reklamowych (copywriter)jestjestjestjest
33.Rolnikjestjestjestbrak
34.Sekretarka/asystentka zarządujestjestbrakbrak
35.Specjalista ds. BHPjestjestjestjest
36.Specjalista ds. HRjestjestjestjest
37.Specjalista ds. marketnigujestjestjestjest
38.Specjalista ds. PRjestjestjestjest
39.Specjalista ds. SEO/SEMjestjestjestjest
40.Sprzątaczkajestjestjestjest
41.Stolarzjestjestbrakbrak
42.Stylistkajestjestjestjest
43.Tapicerjestjestjestbrak
44.Telemarketerjestjestjestjest
45.Tłumaczbrakbrakjestjest
 1. Podstawowa umowa o pracę.
 2. Podstawowa umowa zlecenia.
 3. Podstawowa umowa o dzieło.
 4. Podstawowa umowa o współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.