Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 801 044 120 lub 12 295 25 25
lub napisz: info@umownie.pl

Druk umowy o dzieło

Druk umowy o dzieło

Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form nawiązywania współpracy z pracownikami. Podstawą mogą być umowy o pracę regulowane w Kodeksie pracy, jak również umowy cywilnoprawne, jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło, opisane w Kodeksie cywilnym. Jeśli w danej sytuacji liczy się osiągnięcie konkretnego efektu, nie zaś samo wykonywanie ustalonych czynności, wówczas zastosowanie znajdzie umowa o dzieło, określana często umową rezultatu, w przeciwieństwie do umów o pracę czy zlecenia, które są umowami starannego działania.

Jakie regulacje zawiera Kodeks cywilny?

Według przepisów kodeksowych przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, zaś zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dzieło może mieć różną formę, zarówno materialną, jak i niematerialną, nie należy też go utożsamiać tylko z dziełem w sensie artystycznym. Za wykonanie dzieła należy się zawsze wynagrodzenie. Jeśli strony nie zamieszczą w umowie żadnych ustaleń w tym zakresie, przyjmuje się, że należy się wynagrodzenie zwykle stosowane przy dziełach tego rodzaju lub – przy braku innych możliwości ustalenia tej kwoty – odpowiadające uzasadnionym nakładom poczynionym przez przyjmującego zamówienie. Wynagrodzenie przy umowach o dzieło może być określane w dwojaki sposób:

  • jako wynagrodzenie ryczałtowe lub
  • jako wynagrodzenie kosztorysowe.

Pierwszy sposób określa wynagrodzenie w sposób definitywny. Jeśli zakres prac lub konieczne koszty okażą się w trakcie wykonywania dzieła większe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Jedynie w przypadku możliwości poniesienia rażącej straty, na mocy decyzji sądu wynagrodzenie może zostanać podwyższone lub umowa rozwiązana.

Z tego względu, w przypadkach dzieł skomplikowanych, długotrwałych czy takich, których wynagrodzenie trudno jest określić przed rozpoczęciem prac, strony mogą umówić się na wynagrodzenie kosztorysowe. Ustala się ja na podstawie zestawienia planowanych prac i poniesionych kosztów, stąd w razie zmiany któregokolwiek z tych elementów, każda ze stron może żądać podwyższenia wynagrodzenia. Zbyt duża podwyżka daje jednak zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy.

Przy umowach o dzieło zdarza się niejednokrotnie, że do jego wykonania używa się materiałów powierzonych przez zamawiającego. Wykonujący dzieło powinien ich w takiej sytuacji odpowiednio użyć, zaś pozostałą część zwrócić zamawiającemu. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia materiału spoczywa zawsze na tym, kto go dostarczył.

W przypadku wad dzieła zamawiający może żądać ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Jeśli nie ma możliwości naprawienia wad lub wykonawca nie dochowa ustalonego terminu, zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia. Jeżeli dzieło zostało wykonane zgodnie z przyjętymi ustaleniami, zamawiający ma obowiązek je odebrać i wypłacić wynagrodzenie w chwili wydania dzieła, o ile strony nie zawarły w umowie odmiennych postanowień w zakresie zapłaty.

Te i inne uregulowania zawarte w Kodeksie cywilnym odnośnie umów o dzieło wskazują stronom sposób postępowania przy wykonywaniu dzieła i pozwalają odwołać się do przepisów kodeksowych bez konieczności zawierania w/w kwestii w umowie.

Jak sporządzić umowę o dzieło?

Sporządzając umowę o dzieło, strony powinny kierować się zasadą swobody umów, która stanowi, że mogą one ukształtować stosunek prawny według swojego uznania, pamiętając jednak, aby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości tego stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Zasada ta jest ogólną regułą zawarta w Kodeksie cywilnym i dotyczy wszystkich umów cywilnoprawnych. Daje ona stronom dużą swobodę w zakresie ustalania wzajemnych praw i obowiązków, nie może jednak wprowadzać odmiennych regulacji w sprawach, które zostały opisane w przepisach kodeksowy (np. wykonawca nie może w umowie zrzec się wynagrodzenia). To, jakie warunki współpracy i jak szczegółowo zostaną określone w treści tego dokumentu, zależy od charakteru samego dzieła i od zapobiegliwości stron umowy. W interesie jednak zarówno zamawiającego, jak i wykonawcy leży takie określenie wzajemnych praw i obowiązków, aby nie było wątpliwości co do tego jak dzieło ma zostać wykonane i jaka zapłata się za nie należy. Umowa może zostać sporządzona w formie ustnej, jednak dla celów dowodowych warto zawrzeć ja na piśmie. W razie kwestii spornych dokument taki nie tylko potwierdza ustalenia między stronami, ale jest też dowodem, że taka umowa miała w ogóle miejsce. Wzór umowy o dzieło nie został określony w żadnych przepisach, tak jak to jest w przypadku umów zawieranych na podstawie Kodeksu pracy. Umowa taka powinna określać co najmniej podstawowe informacje dotyczące nawiązanego stosunku prawnego, tj.:

  • oznaczenie stron umowy (zamawiającego i przyjmującego zamówienie),
  • datę zawarcia umowy,
  • rodzaj zamówionego dzieła,
  • termin jego wykonania,
  • określenie wynagrodzenia.

Dla wielu osób nadanie temu dokumentowi profesjonalnej formy, może sprawiać pewne problemy, dlatego też bardzo dużym udogodnieniem są programy służące generowaniu takich umów.

Druk umowy o dzieło na Umownie

Stworzenie umowy o dzieło w generatorze umów dostępnym w serwisie Umownie jest bardzo proste. Przede wszystkim nie ma konieczności przeszukiwania zasobów Internetu czy innych źródeł w celu znalezienia odpowiedniego wzoru czy szablonu umowy o dzieło. Dokument taki w wersji podstawowej, powszechnie stosowanej w obrocie prawnym jest gotowy do użycia, wymaga jedynie uzupełnienia informacji dotyczących m.in. stron umowy, rodzaju dzieła czy kwoty wynagrodzenia. W przypadku nieskomplikowanych zamówień nie wymaga on żadnych dodatkowych czynności, jest kompletny i gotowy do wydruku lub zapisania w formacie PDF. Jeśli jednak stosunek prawny jest bardziej skomplikowany i wymaga zawarcia dodatkowych ustaleń w umowie, szablon można w łatwy sposób dostosować do indywidualnych potrzeb.

Zastosowanie w generatorze takich rozwiązań jak bazy danych czy możliwość tworzenia umów zdefiniowanych, pozwala na jeszcze większą oszczędność czasu, ponieważ dzięki nim raz wprowadzone informacje czy wzorce, można wielokrotnie wykorzystywać wybierając je z listy. Umowie o dzieło towarzyszy zwykle dokument rozliczeniowy, jakim jest rachunek do umowy o dzieło. Stworzenie go na Umownie zajmuje zaledwie chwilę, ponieważ jest on generowany automatycznie na podstawie wprowadzonych danych dotyczących kwoty wynagrodzenia i stosowanych w danym przypadku kosztów uzyskania przychodów. Sporządzone dokumenty łatwo przeglądać i przeszukiwać, ponieważ są one automatycznie numerowane, system zaś umożliwia szybkie wyszukiwanie na podstawie wybranych kryteriów. Ogromną zaletą, szczególnie dla osób niezależnych od swojego biura czy czasu pracy, jest dostęp on-line do serwisu. Oznacza on brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze i możliwość wystawiania dokumentów niemal w każdym miejscu i czasie, jeśli tylko ma się dostęp do dowolnego komputera z Internetem.

Jeśli chcesz sprawnie zarządzać swoimi umowami cywilnoprawnymi, Umownie jest serwisem stworzonym dla Ciebie. Sprawdź nasze rozwiązania i przekonaj się jak proste i szybkie może być wystawianie dokumentacji dotyczącej umowy o dzieło.

Zarejestruj się i wypróbuj za darmo!

Umowa o dzieło z aktorem

Umowa o dzieło z aktorem

Aktorstwo w wielu przypadkach jest zawodem wykonywanym sporadycznie, gdyż zapotrzebowanie na aktora zależy od czasu trwania danego przedsięwzięcia –...

Umowa o dzieło z brukarzem

Umowa o dzieło z brukarzem

Zdarza się, że firmy brukarskie w sezonie otrzymują więcej zleceń niż są w stanie zrealizować – wówczas warto zdecydować o zaangażowaniu kolejnych rąk...

Umowa o dzieło z instruktorem jazdy

Umowa o dzieło z instruktorem jazdy

Prowadzisz lub zakładasz szkołę nauki jazdy? Z pewnością potrzebujesz doskonałych instruktorów jazdy, którzy przyciągną do Twojej szkoły nowych kursantów.

Umowa o dzieło z reżyserem

Umowa o dzieło z reżyserem

Potrzebujesz reżysera, który stworzy film dla twojej firmy? Prowadzisz agencję reklamową i klienci pytają o filmy reklamowe?

Pokaż więcej
Umowa o dzieło z animatorem

Umowa o dzieło z animatorem

Zatrudnianie animatora do zorganizowania ciekawych zajęć i atrakcji podczas wyjazdów integracyjnych bądź wczasów to coraz bardziej powszechna praktyka.

Umowa o pracę z serwisantem

Umowa o pracę z serwisantem

Ogłoszenia w rodzaju: „Zatrudnię serwisanta” nie należą do rzadkości. Zapotrzebowanie na fachowców od napraw sprzętu AGD, samochodów, komputerów, sieci...

Umowa o pracę z muzykiem

Umowa o pracę z muzykiem

Choć profesję muzyka można zaliczyć do tzw. wolnych zawodów, to istnieją instytucje kultury chętne do zatrudniania ich na stałe, na podstawie umowy o...

Umowa o dzieło z serwisantem

Umowa o dzieło z serwisantem

Zapotrzebowanie na serwisantów na rynku pracy jest bardzo duże. Fachowcy zawsze są w cenie a w związku z dużą konkurencją przedsiębiorcy muszą coraz...

Umowa o dzieło z muzykiem

Umowa o dzieło z muzykiem

Tych kilka klauzul uchroni pracodawcę przed nieuczciwością i nierzetelnością zleceniobiorcy. W przypadku zaistnienia sporu między dwiema stronami to...

Umowa o pracę z animatorem

Umowa o pracę z animatorem

Właściciele hoteli, ośrodków wypoczynkowych i innych miejsc, w których ludzie spędzają urlopy, coraz częściej decydują się na zatrudnienie u siebie...

Umowa o dzieło z hydraulikiem

Umowa o dzieło z hydraulikiem

Potrzebujesz usług hydraulika i jednocześnie nie chcesz zatrudniać nowej osoby na etat? Zależy Ci na szybkim i dobrym wykonaniu prac remontowych lub...

Urlop bezpłatny

Urlop bezpłatny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługują konkretne uprawnienia urlopowe. Tu wskazać należy, iż...

Umowa o dzieło z piekarzem

Umowa o dzieło z piekarzem

W okres wzmożonego zapotrzebowania na wyroby piekarskie, czy przy organizowaniu imprez okolicznościowych wzrasta również popyt na pracę piekarza. W...

Umowa zlecenie z sekretarką

Umowa zlecenie z sekretarką

Dla dyrektora czy prezesa firmy sekretarka może być przysłowiową „prawą ręką”, jeśli tylko będzie ona osobą wykształconą, zorganizowaną i kompetentną.

Umowa o pracę z malarzem

Umowa o pracę z malarzem

Prowadząc własną firmę remontowo-wykończeniową, trzeba mieć wykwalifikowanych pracowników, posiadających określone umiejętności w danym zakresie. Jednym...

Umowa zlecenie z malarzem

Umowa zlecenie z malarzem

Masz do wykończenia mieszkanie lub dom? Na pewno w takiej sytuacji będziesz potrzebował pomocy wykwalifikowanych fachowców, w tym malarza-tapeciarza....

Umowa o pracę z copywriterem

Umowa o pracę z copywriterem

Prowadzisz agencję reklamową, wydawnictwo lub firmę zajmującą się pozycjonowaniem stron www i chcesz zatrudnić copywritera na umowę o pracę? Z...

Umowa zlecenie z fryzjerem

Umowa zlecenie z fryzjerem

Jeśli masz własny salon fryzjerski i chciałbyś zatrudnić nowego pracownika, możesz wykorzystać w tym celu umowę zlecenie.

Umowa o pracę z grafikiem

Umowa o pracę z grafikiem

Obecnie trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek branżę, w której nie byłyby potrzebne usługi grafika. Ich pomoc jest nieoceniona przy działaniach...

Umowa o pracę z elektrykiem

Umowa o pracę z elektrykiem

Podpisując umowę o pracę z elektrykiem musimy pamiętać o wskazaniu zakresu jego obowiązków, jakie będzie on wykonywał w naszej firmie.

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Wypowiedzenie to jedna z form rozwiązania umowy o pracę, z której może skorzystać każda ze stron – pracodawca i pracownik. Kodeks pracy szczegółowo...

Umowa zlecenie brutto

Umowa zlecenie brutto

Pracodawcy chętnie zatrudniają pracowników w oparciu o umowy zlecenie, ponieważ pozwala im to na minimalizowanie kosztów własnych. Ważne jest jednakże,...

Program do wystawiania umów zleceń

Problem z poprawnością umów zlecenie dotyczy wielu przedsiębiorców. Bierze się on stąd, że powinny one zawierać elementy charakterystyczne odróżniające...

Umowa o dzieło word doc

Problematyka kosztów pracy oraz relacji pomiędzy pracodawcą i pracownikiem zaliczana jest do najbardziej aktualnych problemów społeczno-ekonomicznych...