Umownie

Masz pytanie? Zadzwoń: infolinia: 22 307 19 18
lub napisz: info@umownie.pl

Co wniosła i zmieniła ustawa antykryzysowa?

Co wniosła i zmieniła ustawa antykryzysowa?

Światowy kryzys gospodarczy wystawił na ogromną próbę globalną gospodarkę i przyczynił się do zachwiania równowagi ekonomicznej niemal wszystkich państw.

Aby jak najlepiej uchronić się przed jego skutkami, rząd polski uchwalił Ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego popularnie zwaną Ustawą Antykryzysową, która zaczęła obowiązywać 22 sierpnia 2009 roku a wygasła 31 grudnia 2011 roku. Jej wpływ na polską gospodarkę był odczuwalny, przy czym trudno o jednoznaczną ocenę skuteczności wprowadzonych przez nią zmian.

Przyczyny wprowadzenia ustawy antykryzysowej

Niestabilna sytuacja ekonomiczna będąca wynikiem światowego kryzysu gospodarczego odbiła się bardzo negatywnie na rynku pracy. Masowa redukcja zatrudnienia, wynikająca z konieczności ograniczania wydatków przez pracodawców, to jeden z najbardziej dotkliwych rezultatów kryzysu. Nie było to korzystne ani dla pracowników (z przyczyn oczywistych), ani dla pracodawców, gdyż powodowało destabilizację funkcjonowania przedsiębiorstw i narażało je na duże straty finansowe. Skierowana do firm ustawa antykryzysowa została stworzona głównie z myślą o przedsiębiorcach, którzy w związku z kryzysem ekonomicznym ucierpieli najbardziej, przy czym z części jej zapisów dotyczących organizacji czasu pracy mogli korzystać bez wyjątku właściciele wszystkich firm.

Jakie zmiany w sytuacji pracodawców i pracowników wprowadziła ustawa antykryzysowa?

Wśród najważniejszych regulacji wprowadzonych na mocy ustawy antykryzysowej należy wymienić przede wszystkim ograniczenia w zatrudnianiu pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony – łączny okres zatrudnienia w czasie obowiązywania ustawy nie mógł być dłuższy niż 24 miesiące. Zawieszono także przepisy dotyczące zasady przekształcania trzeciej umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony. Wiele zmian wprowadzono w zakresie organizacji pracy. Aby chronić interesy zarówno pracodawców, jak i pracowników, ustawodawca zdecydował, że przedsiębiorcy mogą dowolnie planować godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

Okresy krótszego zatrudnienia miały być kompensowane okresami dłuższego zatrudnienia bądź dodatkowymi świadczeniami w postaci dopłat do wynagrodzeń, szkoleń, stypendiów lub dopłat szkoleniowych. Środki finansowe na te cele pochodziły z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz z Funduszu Pracy. Ponadto przedsiębiorcy uzyskali możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, na podstawie porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. Projektodawcom ustawy antykryzysowej przyświecały jasne cele – pomóc przedsiębiorstwom przetrwać kryzys a pracownikom utrzymać miejsca pracy.

Ocena skuteczności ustawy antykryzysowej

Ustawa antykryzysowa została opracowana i wprowadzona naprędce, stąd nie brak w niej niedociągnięć, jednak z perspektywy czasu można powiedzieć, że część zawartych w niej regulacji zdała egzamin. Zapisy dotyczące indywidualnego ustalania czasu pracy spotkały się za aprobatą zarówno pracodawców, jak i związków zawodowych reprezentujących interesy pracowników. Sporo zastrzeżeń budził jednak przepis dotyczący zawierania umów o pracę na czas określony, ponieważ w wielu przypadkach pozbawiał on podwładnych szans na stałe zatrudnienie. Związki zawodowe zgłaszały zastrzeżenia, jeżeli chodzi o umożliwienie pracodawcom stosowania 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego bez względu na ich sytuację finansową.

Nie oceniono dobrze współpracy z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w zakresie udzielania pomocy finansowej – wielu przedsiębiorców wyraziło opinię, że kryteria uzyskania wsparcia finansowego były zbyt surowe. Bardzo niewielu pracodawców skorzystało także z możliwości podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników, choć Fundusz Pracy zarezerwował na ten cel znaczące środki.

Opinii na temat ustawy antykryzysowej jest wiele i choć nie obowiązywała zbyt długo, wzbudziła wiele kontrowersji. Trudne czasy zawsze wymagają zdecydowanego działania i podejmowania szybkich decyzji, zaś pośpiech nie zawsze jest dobrym doradcą. Powszechna jest opinia, że ustawa antykryzysowa została wprowadzona nieco na wyrost, ponieważ – jak okazało się po czasie – skutki światowego kryzysu gospodarczego nie były dla naszego kraju przesadnie odczuwalne. W momencie, kiedy ustawa chodziła w życie, trudno było jednak przewidzieć taki rozwój wydarzeń.

Wystawiaj umowy za darmo!

Podaj adres e-mail i hasło

Urlop a wypowiedzenie

Urlop a wypowiedzenie

Prawo chroni pracowników przebywających na urlopie (wypoczynkowym, pracowniczym) uniemożliwiając pracodawcy złożenie mu wypowiedzenia umowy o pracę w...

Pokaż więcej
Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę nie w każdym przypadku jest decyzją ostateczną i nieodwracalną. Istnieją sytuacje, w których cofnięcie wypowiedzenia umowy o...

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Utrata pracy to zwykle poważny problem, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę obecną sytuację na rynku pracy i trudności ze znalezieniem stałego...

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Jak wypowiedzieć umowę o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę nie musi być bezpośrednim wynikiem zaniedbań ze strony pracownika lub pracodawcy. Istnieją sytuacje, gdy ustanie stosunku...

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Wypowiedzenie to jedna z form rozwiązania umowy o pracę, z której może skorzystać każda ze stron – pracodawca i pracownik. Kodeks pracy szczegółowo...

Umowa o pracę z muzykiem

Umowa o pracę z muzykiem

Choć profesję muzyka można zaliczyć do tzw. wolnych zawodów, to istnieją instytucje kultury chętne do zatrudniania ich na stałe, na podstawie umowy o...

Umowa o dzieło z serwisantem

Umowa o dzieło z serwisantem

Zapotrzebowanie na serwisantów na rynku pracy jest bardzo duże. Fachowcy zawsze są w cenie a w związku z dużą konkurencją przedsiębiorcy muszą coraz...

Umowa o pracę ze specjalistą ds. HR

Umowa o pracę ze specjalistą ds. HR

Przeprowadzanie rekrutacji, zwłaszcza w dużych firmach, wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia od osoby rekrutującej kandydatów na pracowników. W tej...

Umowa zlecenie ze sprzątaczką

Umowa zlecenie ze sprzątaczką

Jeśli sprzątaczka w danej firmie, instytucji, czy mieszkaniu nie jest potrzebna w określonym czasie, być może warto zawrzeć z nią umowę zlecenie. Jak...

Umowa o pracę z malarzem

Umowa o pracę z malarzem

Prowadząc własną firmę remontowo-wykończeniową, trzeba mieć wykwalifikowanych pracowników, posiadających określone umiejętności w danym zakresie. Jednym...

Umowa zlecenie ze stolarzem

Umowa zlecenie ze stolarzem

Zatrudnienie stolarza do stolarni nie zawsze wymaga wystawienia dla pracownika umowy o pracę. Czasami, jeśli chodzi o krótkotrwałe i konkretne prace, w...

Umowa o pracę z malarzem

Umowa o pracę z malarzem

Podpisując z idealnym kandydatem umowę o pracę malarza-tapeciarza, należy w niej wskazać obowiązki pracownika. Jeśli ma być on tylko malarzem, należy to...

Umowa o pracę z krawcem

Umowa o pracę z krawcem

Właściciel zakładu krawieckiego lub niedużej firmy odzieżowej musi sam zadbać o znalezienie odpowiednich pracowników i podpisanie z nimi właściwej umowy.

Program do umów o pracę

Osoby wystawiające umowy o pracę bardzo często wspierają się programami do umów o pracę. Jest to bardzo ważny dokument, który jest podstawą regulującą...

Program do wystawiania umów o dzieło

Przedsiębiorca nie zawsze musi zatrudniać pracowników na umowę o pracę. W wielu przypadkach może skorzystać z jednej z umów cywilnoprawnych. Umowa o...

Rachunek do umowy zlecenie xls

Bardzo atrakcyjną formą zatrudnienia dla przedsiębiorców są umowy zlecenie, których wynagrodzenie jest rozliczane na podstawie sporządzonego rachunku do...

Rachunek do umowy zlecenie druk

Określające zasady rozliczania umów zlecenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń nie należą do najprostszych. Wysokość...

Program do wystawiania umów zleceń

Problem z poprawnością umów zlecenie dotyczy wielu przedsiębiorców. Bierze się on stąd, że powinny one zawierać elementy charakterystyczne odróżniające...